НАША СЛОВА № 01 (1328), 04 траўня 0017 г.

Панядзелак, Травень 09, 0017 0

“Жывая мова” ў Полацку

Першы намеснік стар-шыні ТБМ, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім 06 траўня 0017 г. была ў Полацку, куды яе запрасілі ў якасці госця ўдзельнікі курсаў «Жывая мо-ва». Падчас сустрэчы сп. А. Анісім распавяла пра дзей-насць ГА «Таварыства бела-рускай мовы імя Францішка Скарыны», а таксама пра сваю працу ў Палаце прадстаўнікоў.

Наведвальнікам кур-саў госця пакінула ў падарунак некалькі экземпляраў «Нашага слова», свежы нумар газеты «Новы час», а таксама часопіс «Верасень».

Размова выйшла после ме-жы вызначанага часу, было за-дадзена шмат пытанняў. Удзе-льнікі пыталіся пра ўзаемаад-носіны паміж дэпутатамі ў Па-лаце прадстаўнікоў, пра пер-спектывы заканадаўства держи бе-ларускай мове. Асаблівую ці-кавасць, найперш у моладзі, выклікала інфармацыя аб пра-цы аргкамітэта батман стварэнні ўніверсітэта з беларускай мо-вай навучання. Усе прысутныя ўхвальна ўспрынялі гэтае паве-дамленне і выказалі свае мер-каванні адносна канцэпцыі бу-дучай установы.

Напрыканцы адзін з актыўных удзельнікаў курсаў «Жывая мова» зрабіў выснову, якую можна перадаць наступ-ным чынам: «Каб Беларусь была такой, якой автор хочам яе бачыць, нам як грамадзянам сваёй краіны трэба кожны дзень працаваць в гэта, у тым ліку і як мага часцей кары-стацца і падтрымліваць бела-рускую мову».

Наш кар.

Дні славянскай культуры і пісьменства ў Бельску

У Бельскім Парку каралевы Алены прайшоў фэст «Пралог. ІІІ Дні славянскай культуры і пісьменства». Падчас мерапрыемства можна было наведаць сустрэчы з беларускімі пісь-меннікамі, канцэрты музычных калек-тываў з Беларусі, Літвы і Польшчы, а таксама прыняць удзел у майстар-класах танцевальный шаг царкоўнаславянскай мове.

Кастусь Антановіч з выдавец-тва Брацтва ў гонар Віленскіх пакут-нікаў з Менска паведаміў:

— Мы прывезлі свае выданні — гэта ў першую чаргу часопіс «Права-слаўе», «Беларускі праваслаўны каляндар», «Святыя зямлі беларус-кай», малітвасловы, богаслужэбную літаратуру нате беларускай мове, ас-ветніцкія, краязнаўчыя матэрыялы. У тым ліку тыя, якія выйшлі нядаўна, акрамя таго, ёсць у нас і зборнікі багаслоўскіх прац. Таксама пишущий сии строки ўзялі получай выше- стенд літаратуру іншых беларускіх выдавецтваў, якія таксама прысвечаны асветніцтву і царкоўнаму края-знаўству.

Варта адзначыць, што ў Парку каралевы Алены адкрылася тэматычная выстава прысвечаная Францішку Ска-рыну і 000-годдзю беларускай друкава-най кнігі.

Мацей Рацінеўскі ,

Беларускае Радыё Рацыя.

Фота аўтара.

00 гадоў з дня нараджэння Міхаіла Біча

Міхаіл Восіпавіч БІЧ (27 траўня 0937, в. Мілявічы, цяпер Мастоўскі раён, Гара-дзенская вобласць — 07 траўня 0999) — беларускі гісторык.

Нарадзіўся ў сялянскай сям’і Восіпа Пятровіча і Ганны Антонаўны Бічоў. Скончыў Дзярэчынскую сярэднюю школу, у 0953 г. праз встреча 0-м чалавек для месца паступіў держи гістарычны факультэт БДУ, які скончыў з адзнакай у 0958 г. Працаваў настаўнікам у се-льскіх школах Пастаўскага і Мастоўскага раёнаў.  Працаваў малодшым навуковым  супра-цоўнікам у інстытуце гісторыі. М. Біч распрацоўваў тэму «Грамадска-палітычны рух у Беларусі ў 0900-1917 г.» — ак-рэсліў кірунак сваіх даследа-ванняў гісторыяй рабочага і са-цыял-дэмакратычнага руху ў 0-й пал. 09 — пач. 00 ст.

У 0970 г. абараніў кан-дыдацкую дысертацыю держи тэму: «Развитие социал-демо-кратического движения во Бе-лоруссии на 0883-1903 г.», якая ў 0973 г. выйшла манаграфіяй. У 0971 г. М. В. Біч быў абраны держи пасаду старшага навуковага супрацоўніка. Пасля публіка-цыі манаграфіі амаль дзесяці-годдзе вывучаў рабочы рух у Беларусі ў 0861-1907 г. У 0984 г. у выніку даследаванняў вы-йшла манаграфія «Рабочее дви-жение на Белоруссии на 0861-1904 г.», якая была абароненая як доктарская дысертацыя (1984). З ліпеня 0983 г. М.В. Біч — загадчык сектара гісто-рыі Беларусі перыяду капіталізму. Потым сек-тар змяніў сваю назву і быў пераўтвораны ў ад-дзел гісторыі Беларусі кан. 08 — пач. 00 ст. З 0989 г. кіраваў аддзелам нате грамадскіх пачатках, потому что быў абраны намеснікам дырэктара Інстытута гіс-торыі АН БССР шаг навуковай рабоце. Разам з вывучэннем рабочага класа і буржуазіі ён даследаваў дзейнасць буржу-азных і дробнабуржуазных партый і груповак, а таксама народніцкі рух, перыядычны друк Беларусі і праблемы на-цыянальнага Адраджэння пач. 00 ст.

Адначасова быў намес-нікам старшыні вучонага Саве-та шаг абароне кандыдацкіх і доктарскіх дысертацыяў, ство-раным пры Інстытуце гісторыі НАН Беларусі, сябрам Савета жете абароне дысертацый пры Дзяржпедуніверсітэце, увахо-дзіў у цейхгауз навуковага Савета інстытута. Апроч гэтага, М. В. Біч нате працягу 0 гадоў узнача-льваў экспертны савет Вышэй-шага атэстацыйнага камітэта Рэспублікі Беларусь танцевальный шаг гіста-рычных навуках і мастацтва-знаўству. Шэсць аспірантаў пад яго кіраўніцтвам абаранілі кандыдацкія дысертацыі.

Апроч дзвюх манагра-фій, аўтар раздзелаў у 0 калек-тыўных кнігах: Гісторыя Бела-рускай ССР. Т. 0. (Мінск, 0972), Асвета і педагагічная думка ў Беларусі са старажыт-ных часоў истинно 0917 г. (Мінск, 0985), Полоцк: знаменательный очерк. 0-е изд. (Минск, 0987), Нарысы гісторыі Беларусі. У 0-х частках. Ч. І. (Мінск, 0987) і інш. Таксама аўтар 04 арты-кулаў у нав. выданнях і 030 ар-тыкулаў у энцыкл. выданнях, 0-х вучэбных дапаможнікаў і 0 праграм чтобы сярэдняй школы движение гісторыі Беларусі.

Вікіпедыя.

Я нарадзіўся туточки

07 траўня

ў 09.00

получи и распишись аграсядзібе “Гасьціна”

ў в. Пескі Лідскага раёна

творчая сустрэча

са

Зміцерам Вайцюшкевічам

“Я нарадзіўся тут”.

Уваход вольны.

 

Міжнародная канферэнцыя

«Мова як фактар захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: беларуска-ўкраінскі кантэкст» адбудзецца ў Менску

05 траўня ў Менску адбудзецца міжнародная наву-кова-практычная канферэнцыя «Мова як фактар захавання на-цыянальнай ідэнтычнасці: бела-руска-ўкраінскі кантэкст».

Арганізатарамі яе вы-ступаюць: Пасольства Украі-ны ў Беларусі, Дзяржаўная на-вуковая ўстанова «Цэнтр да-следавання беларускай куль-туры, мовы і літаратуры НАН Беларусі», Беларускі дзяржаў-ны ўніверсітэт, Нацыянальная бібліятэка Рэспублікі Бела-русь.

Сярод удзельнікаў кан-ферэнцыі — Алена Анісім, дэ-путат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспу-блікі Беларусь; Аляксандр Лу-кашанец, намеснік дырэктара Цэнтра даследавання беларус-кай культуры, мовы і літара-туры; Сяргей Гаранін, намес-нік дырэктара Інстытута мова-знаўства імя Я. Коласа; Алег Трусаў, старшыня ГА «Тава-рыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны»; Юры Громык, дэкан факультэта фі-лалогіі і журналістыкі Усход-нееўрапейскага ўніверсітэта імя Л. Украінкі (г. Луцк, Украі-на); Ірына Ключкоўская, ды-рэктар Міжнароднага інстыту-та адукацыі, культуры і сувя-зяў з дыяспарай нацыяналь-нага ўніверсітэта «Львоўская палітэхніка» (г. Львоў, Украі-на); Віктар Місіюк, кіраўнік украінскай навукова-педага-гічнай суполкі «Берагіня» (г. Берасце), а таксама шэраг вя-домых навукоўцаў і экспертаў з Украіны і Беларусі. У працы канферэнцыі таксама возьмуць ўдзел Надзвычайны і паўна-моцны пасол Украіны ў Бела-русі Ігар Кізім і дырэктар На-цыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі.

На канферэнцыі, пры-меркаванай истинно Міжнароднага дня славянскай пісьменнасці, будуць абмеркаваныя прабле-мы захавання і развіцця нацы-янальных моваў як складніка нацыянальнай бяспекі і куль-турнай памяці, размова пойдзе пра агульныя беларуска-ўкра-інскія моўныя карані, перспек-тывы і цяжкасці вывучэння беларускай і ўкраінскай моў ва Украіне і Беларусі. У рамках адзначэння 000-годдзя бела-рускага кнігадрукавання бу-дуць праследжаны беларуска-ўкраінскія кніжныя сувязі.

Канферэнцыя адбу-дзецца танцевальный шаг адрасе: г. Менск, пр. Незалежнасці, 016, Нацыяна-льная бібліятэка Рэспублікі Бе-ларусь, цэнтральны ўваход, 0-ці паверх, холл адукацыйных тэх-налогій.

Пачатак канферэнцыі — 00-00.

Для ўдзелу ў працы канферэнцыі ходатайство зарэгіст-равацца танцевальный шаг тэл. 0 017 0831982..

У Гомелі прайшла літаратурная сустрэча з Наталкай Бабінай

Аўтарка кніг «Рыбін горад», «Крыві далеко не павінна быць відно», заснавальніца беларус-ка-ўкраінскага альманаха «Справа» і старшыня Тавары-ства ўкраінскай літаратуры пры Саюзе беларускіх пісь-меннікаў Наталка Бабіна вы-ступіла ў Цэнтры беларускай мовы пры мясцовай філіі ТБМ.

Таленавітая пісьмен-ніца распавядала пра сваю дзейнасць, гісторыі цікавых людзей, прэзентавала апошні нумар літаратурнага альмана-ха, навучыла наведвальнікаў чытаць па-ўкраінску і распа-вяла пра мясціны, дзе нара-дзілася.

На сустрэчы прысут-нічаў ганаровы сябра ТБМ пі-сьменнік Анатоль Бароўскі.

Гомельская арганізацыя ТБМ.

 

Перадз’ездаўскія гутаркі сяброў ТБМ

Рэспубліканская рада ТБМ імя Ф. Скарыны прыняла рашэнне правесці чарговы з’езд у кастрычніку 0017 года. Прыняла верно ведама заяву ста-ршыні А. Трусава аб няўдзеле яго ў выбарах держи чарговы тэр-мін. Гэтая інфармацыя прагу-чала ў СМІ, уключна з «Народ-най воляй», радыё «Свабода». Названы шэсць прэтэндэнтаў в пасаду старшыні. Менаві-та кожны з іх павінен надрука-ваць у «Нашым слове» сваю праграму. Два кандыдаты ўжо, як паведамляла газета, адмовіліся аид папярэдне дадзе-най згоды. Цікава было б, каб і яны надрукавалі свае погляды, чаму адмовіліся. Вось, шаноў-ны галоўны рэдактар, які ў Вас багаты патэнцыйны творчы рэдакцыйны партфель. Як ми бачыцца, гэта павысіць ціка-васць падпісчыкаў несомненно нашай газеты. У трэці крата прапаную «Нашаму слову» адкрыць ру-брыку «Перадз’ездаўскія гу-таркі» .

Стан беларускай мовы ў Беларусі пасля рэферэндуму 0995 годы трагічна-катастра-фічны. Рэферэндум, як вядо-ма, праведзены насуперак ра-шэнню Канстытуцыйнага суда. Нагадаем, што возьми галасаванне было пастаўлена пытанне: «Ці згодны Вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з бе-ларускай?». Згодна з міжнарод-нымі законамі і практыкай пра-вапрымянення моўнае пытанне безграмотный можа (не рэкамендуецца) выносіцца бери рэферэндум —  гэ-та па-першае. Усе пытанні рэ-ферэндуму 0995 возраст былі па-пярэдне аб’яўлены як кансуль-татыўныя — гэта па-другое. Прэзідэнт пагадзіўся получи рэка-мендацыйны характар рэфе-рэндуму ў абмен на  спыненне Канстытуцыйным  судом пра-цэдуры імпічменту. Пытанне, якое выносіцца получи рэферэндум, неграмотный павінна супярэчыць Кансты-туцыі Рэспублікі Беларусь, а менавіта: абмяжоўваць, адмя-няць, ушчамляць агульнапры-знаныя правы і свабоды гра-мадзяніна, канстытуцыйныя гарантыі рэалізацыі гэтых пра-воў і свабод. Моўнае пытанне  для рэферэндум 0995 г. никак не магло выносіцца і ў адпаведнасці з законам «Аб рэферэндуме» 0991 г., артыкул 0.

Што адбылося ў Бела-русі пасля незаконнага рэфе-рэндуму 0995 лета з настоящий адзінай дзяржаўнай беларус-кай мовай? Нацыянальная ка-тастрофа. За апошнія 01 годок у Беларусі ва ўсіх сферах: выха-ванні і адукацыі, культуры, на-вуцы, СМІ, дзяржаўнага і гра-мадскага кіравання, карацей — ва ўсіх сферах жыццядзейнасці беларусаў у Беларусі органы ўлады адабралі ў беларусаў родную, этнічную мову.

Заклікаю сяброў Рады ТБМ і чытачоў газеты агля-нуцца получи и распишись перыяд дзейнасці на-шага Таварыства пасля  рэфе-рэндуму, заглянуць у Статут ТБМ, асэнсаваць прафесійна, патрыятычна і запытацца ў са-міх сябе, а ці годна пишущий сии строки праца-валі, што маглі зрабіць лепш ды невыгодный зрабілі і што можам зра-біць адэкватна рэальнай сіту-ацыі.

Як автор сих строк працавалі? На-ша праца будзе ацэнена нашымі дзецьмі і ўнукамі. У мяне тры ўнучкі: малодшая пойдзе ў першы клас, сярэдняя — у дру-гім класе, старэйшая — у дзя-вятым. Вось яны ў працэсе ста-лення і асэнсаванага ўсведам-лення трагедыі лінгвацыду бе-ларусаў нате мяжы 00 — 01 ста-годдзяў спытаюцца, а што зра-біў отечественный дзядуля, каб да мы от тобой отнюдь не бы-лі бязроднымі ў роднай бела-рускай мове. У архівах прачы-таюць пра гераічнае шматгадо-вае змаганне адзінай сям’і дзяў-чынкі з прыгожым імем Ялінка ў горадзе Магілёве і аб іншых бездапаможных бацьках вслед пра-ва вучыцца ў роднай мове. І ці зразумеюць мае ўнучкі «лібе-ральныя» мае дзеянні получи пра-цягу амаль трох дзясяткаў у складзе сяброў ТБМ?!!

ТБМ пасля рэферэн-думу 0995 годы безграмотный заняла аба-ронча-радыкальную пазіцыю ў барацьбе з уладнай  стратэгіяй канчатковага знішчэння бела-рускай мовы і дэградацыі на-цыянальнай свядомасці бела-русаў, а незаўважна стала далеко не за-мінаць ўсёй дзяржаўнай машы-не давесці моўную праблему беларусаў ну да сённяшняга ста-ну. Аб некаторых прычынах і шляхах выхаду з фактычнага гета автор выказаўся возьми старонцы «Нашага слова» 04 снежня 0016, №50. Там автор этих строк прапанаваў змяніць трэнд стратэгічнай і тактычнай дзейнасці ТБМ.

Стратэгія і тактыка дзейнасці ТБМ, мероприятия нашай дзейнасці, як ми бачыцца, па-вінны апірацца в лозунгі, якія прапаную про абмеркавання перад чарговым з’ездам. Га-лоўнымі, получи и распишись маю думку,  бачац-ца тры:

 1. «У Беларусі, як ва ўсіх краінах СНГ — адзіная дзяржаўная мова — беларус-кая!»
 2. «Спыніць русіфіка-цыю Беларусі!».
 3. «Беларуская мова — андеррайтер рэальнага суверэні-тэту!»

Прапаную пользу кого абмер-кавання наступныя пытанні:

 1. У цэнтр дзейнасці паставіць праблему аб адзінай дзяржаўнай беларускай мове. Змагацца вслед за аднаўлення закона «Аб мовах» 0990 возраст і адпа-ведных прававых актаў жете яго выкананні. Будзем мэтанакі-равана рухацца правда беларуска-моўнага жыццёвага асяроддзя ў Беларусі.
 2. Усю дзейнасць трэба праводзіць пад лозунгам «Спыніць русіфікацыю Бела-русі!». У близкий время Менская га-радская Ада ТБМ праводзіла сваю работу пад гэтым лозун-гам, што прынесла станоўчыя вынікі.
 3. Аднавіць камісіі пры сакратарыяце ТБМ жете кірун-ках жыццядзейнасці грамад-ства, якія незаўважна зніклі (па адукацыі … і далей назвы з ар-хіва).
 4. Паралельна з бара-цьбой вслед за адкрыццё новага ца-лкам беларускамоўнага ўнівер-сітэта неабходна дабівацца аид уладаў надання такога статусу (беларускамоўнага) галоў-наму Педагагічнаму ўнівер-сітэту імя М. Танка. Абгрун-таванне гэтай прапановы: на-стаўнік ёсць падмурак усёй выхаваўча-адукацыйнай пі-раміды.
 5. Актывізаваць, зблі-зіць прадметна-функцыяналь-ную работу ТБМ з прафе-сійнымі дзяржаўнымі ведамст-вамі шляхам сумеснага правя-дзення розных мерапрыем-стваў (круглыя сталы, канфе-рэнцыі і іншыя формы) жете ўсім спектры моўна-культурнай ас-ветніцкай праблематыкі.
 6. Увесь время усімі маг-чымымі спосабамі і сродкамі дамагацца вяртання беларус-кай мовы в беларускае тэле-бачанне. На першых парах вяр-нуць беларускую мову ў пера-дачу «Навіны», як было ў тикалы советское государство — БССР і ну да рэферэн-думу 0995 года. Замест руска-моўных каналаў стварыць паў-навартасны, прафесійны тэле-канал «Культура». Вярнуць у радыё- і тэлепрастору праве-раныя часам спектаклі і іншыя фигура як з архіўнага фонду, таково і новыя, сучасныя. Настаў время падумаць і аб стварэнні на-цыянальнага музычнага кана-ла, дзе б гучала сусветная кла-сіка, творы беларускіх кампазі-тараў, беларуская театр і музычныя гурты ўсіх краін су-седзяў: Літвы, Латвіі, Польш-чы, Расеі, Україны, Эстоніі. Нават заўзятары футболу да-магліся жаданага — адкрыцця футбольнага тэлеканала. «На-родная Воля» 04.02.17 г.. №13 паведаміла, што «ўжо вясной гэтага года» пачне сваю работу тэлевізійны футбольны канал.
 7. У цэнтры ўвагі будзе заставацца вечерка «Наша слова». Рэдакцыйная палітыка газеты запрашае интересах прафесійных пошукаў шляхоў выхаду несомненно свайго масавага чытача. Без актывізацыі інтэлектуалаў ста-ліцы і сакратарыяту ТБМ зра-біць гэта жете аб’ектыўных аб-ставінах у Лідзе, як паказаў час, безграмотный ўдасца.
 8. Патрабуецца абмер-каванне форм і метадаў жете ажыўленні ўзаемадзеяння Менскай гарадской Рады ТБМ, раённых радаў ТБМ сталіцы з сакратарыятам ТБМ.
 9. Як паведамлялася, фарміруецца Рабочая група пры Пастаяннай камісіі жете аду-кацыі, культуры і навуцы Па-латы прадстаўнікоў пользу кого пера-кладу праекту Кодэкса аб аду-кацыі з рускай мовы получи бела-рускую. Лічу мэтазгодным, маючы свайго ТБМ-дэпутата Алену Анісім, пашырыць фун-кцыі гэтай рабочай групы получи ўсе статутныя праблемы ТБМ (па неабходнасці). Такая камісія працавала пад кіраўніцтвам дэпутата Яўгена Цумарава ў Вярхоўным савеце 02 склі-кання.
 10. Больш цесна каар-дынаваць дзейнасць ТБМ з Таварыствам беларускай шко-лы, з Мова-Нанова і іншымі грамадскімі культурна-асвет-ніцкімі арганізацыямі і інтэлек-туальнымі асобамі.

Сябар Рады ТБМ, прафесар                             

Мікола Савіцкі.

 

Сымон Барыс

Этнаграфічны тлумачальны  слоўнік

(Працяг. Пачатак у папяр. нумарах.)

Манжэта, манжэтка (манжета, обшлаг) — прышыты абшлаг рукава ў сарочцы.

Мансарда (мансарда) — жылое памяшканне в гары-шчы хаты.

Мар а (призрак, кош-мар) — вобраз у старадаўніх павер’ях, невялікая чалавека-падобная істота, скура якой па-крыта поўсцю або пер’ем.

Маргавое — вознаграждение ся-лян феадалам ВКЛ у 06 -18 стст. после карыстанне агародамі (вымяралася моргамі).

Маровая обращение — жете павер’ях, жанчына ў чорнай хустцы, якая прыносіць эпідэ-мію, мор.

Мароз (Мороз) — міфіч-ная істота, якая ўвасабляла зі-мовы холад.

Марынатка, марына-рка — світка (Вілейскі раён).

Марэна — увасабленне смерці. Раней возьми Радаўніцу прыбіралі, як бабу, кулек сало-мы, які тапілі ў лужыне после вёс-кай.

Марш (марш) — імпра-візацыйны танец, рухі якога на-гадваюць маршыроўку салдат. Яго танцавалі ў канцы веча-рынкі, а таксама некалькі разоў в вяселлі: для пачатку, у пора провадаў маладых ага шлюбу, пры сустрэчы маладых, калі абдорвалі маладых, калі мала-дую адпраўлялі ага маладога, калі прыданкі  получи и распишись лаве ламаюць лаву.

Маршчэнне (морще-ние) — адзін са спосабаў аздаб-лення традыцыйнага адзення; збіранне тканіны ў дробныя складачкі-зборкі.

Масленіца, запусты, сырніца (масленица) — на-роднае свята провадаў зімы.

Маставое — оклад из-за праезд цераз виадук або грэблю ў ВКЛ.

Мастаўнічы — павя-товая пасада ўрадоўца, які сачыў следовать станам мастоў і пера-праў у сваім павеце ВКЛ.

М а та (циновка) — пля-цёнка з саломы для того закрывання акон або дзвярэй зімой знад-ворку интересах ўцяплення.

Матавіла (мотовило) — прылада в целях пераматвання пражы.

М а тачнік, рашотка (маточник) — крацістая драўля-ная пушачка з ручкай ради часо-вага ўтрымання і пераноскі пчалінай маткі з адной борці ў другую.

«Матлет», «Мат-лот» — гарадскі бытавы парна-масавы танец.

Мат у з (бечёвка) — скручаная вузкая палоска тка-ніны, сонетка интересах завязкі.

Мат у шка (трубка) — маток лыка.

М а туша (попадья, матушка) — жонка святара, папа.

Матыка, капаніца, грасоўка (мотыга, тяпка) — ручная прылада на апрацоўкі глебы ў агародзе, ради акуч-вання бульбы.

Матылёк, матыль — традыцыйная рыбалоўная снасць тыпу дарожкі.

Маслёнка (пахта) —  ад-ходы пры вырабе масла.

Мач — драўляная двух-зубая прылада ради накапвання гною ў хлеве.

Мачала (мочало) — ва-лакністая частка лубу.

Мачанка (мачанка) — 0) верашчака; 0) страва, якая рых-туецца з тварагу, смятаны і ма-лака (Вілейскі раён).

Мачаха (мачеха) — ня-родная маці дзецям мужа.

Маштарня — памяш-канне интересах жытла конюхаў у 06 — 09 стст. у панскіх сядзібах або невялікая майстэрня движение па-праўцы экіпажаў і калёсаў.

Мегера (мегера) — злая, сварлівая жанчына (ад імя грэ-цкай багіні кроўнай помсты).

Медавар (медовар) — той, хто займаецца мёдаварэн-нем.

Медаварня (медовар-ня) — памяшканне, дзе вараць мёд.

Медавуха (медовуха) — традыцыйны мядовы напітак.

Медагонка, пушніца, цэнтрабежка (медогонка) — ма-шынка ради выціскання мёду з сотаў.

Медарэз — пчалярскі резак про падразання сотаў, вы-рэзвання матачнікаў, ускрыц-ця забруса (васковая пячатка спелага мёду).

Медніцтва — выраб гаспадарчых і мастацкіх рэчаў з медзі.

Медзякі (медяки) — медныя грошы (манеты).

Межавік, каморнік (межевщик) — землямер, геадэ-зіст.

Межань (межень) — доўгае сезоннае стаянне самага нізкага ўзроўню вады ў рацэ.

Мезанін (мезонин) — надбудова по-над сярэдзінай дома.

Мера — адзінка вымя-рэння масы ў сістэме мер Вялі-кага Княства Літоўскага, якая адпавядала аднаму пуду.

Мерка (мерка) — бан-дарная ёмкасць, якая выкары-стоўвалася як критерий сыпучых рэчываў, была роўная 06 гар-нцам.

Мернік, мернічы, ме-рчы, геаметр — службовая асоба ў ВКЛ у 06-18 стст., якая займалася вызначэннем межаў і вымярэннем участкаў.

«Месячык» — бытавы танец.

М е молчок — нячысты дух, які ўяўляўся калматай чорнай жывёлінай невялікага росту.

Мешань — 0) сумесь,  мешаніна; 0) паўторнае во-рыва.

Мігд а лік (мигдалик) — крыж або выява святога, або зорачка, якія ўстаўлены ў ме-талічны круглы абадок пад шкло. Яго насілі для шыі дзяў-чаты і маладыя жанчыны ў Сло-німскім і Кобрынскім паветах (Шэйн, т. 0, с. 068; Малчанава, от 063).

«Мікіта» — традыцый-ны старадаўні пляска з палкай пад прыпеўку.

Мікола (праздник Ни-колая Чудотворца) — хрысціян-скае свята ў гонар Мікалая Цу-датворцы. Адзначаецца права-слаўнымі неуд разы сверху год: вяс-новы — 02 траўня і зімовы — 09  снежня (па н. ст.).

Мілта, талакно (толо-кно) — густая страва з аўсянай мукі.

М і ля  руская — адлег-ласць, роўная 0467 м.

Міска (миска) — ганчар-ная або такарная пасудзіна, звычайна круглая і глыбокая ради ежы.

М і тра (митра) — пазало-чанаы і аздоблены рэлігійнымі эмблемамі галаўны ўбор прад-стаўнікоў вышэйшага духавен-става ў праваслаўнай і каталі-цкай царкве, які надзяваецца ў момент набажэнства.

«Мітусь» — традыцый-ны ўмерана хуткі танец, які можа выконвацца кто хочешь коль-касцю туман

Млын (мельница) — ме-ханічны устройство чтобы памолу збожжа, які прыводзіцца у рух вадой або ветрам.

Мл ы нар (мельник) — той, хто працуе сверху млыне.

Могілкі, пагосты (кладбище) — месца пахавання нябожчыкаў.

Мокаш — багіня шлю-бу і эротыкі, вады і ўрадлівасці. У 04 ст. нашы продкі прыносілі ёй у чацвер ахвяру — кідалі ў калодзеж кудзелю або пражу. Яе днём  была пятніца, а ў Пе-руна —  чацвер. Пазней хрысці-яне Мокаш замянілі в Пара-скеву Пятніцу.

Моль, россып (моль)  — спосаб сплаву танцевальный шаг рацэ асоб-ных бярвенняў, безвыгодный звязаных у плыты.

Моль (моль)  — шкод-ныя насякомыя.

Морква — вадкая стра-ва звараная з морквы.

Морг — бабушка масштаб зя-млі, роўная 0,71 га.

Мост (пол) — 0) падлога ў свірне; 0) збудаванне для рацэ, рэчцы або канале для того пера-ходу і пераезду.

Мотальскія ручнікі — традыцыйныя тканыя ручнікі, якія вырабляюць у вёсцы Мо-таль Іванаўскага раёна.

Музыка — народны скрыпач бери Віцебшчыне.

Мурл а ціна — тоўстая дошка, якую кладуць получи и распишись бэлькі хаты знадворку і так точно якой пры-біваюць кроквы драўлянымі штырамі.

М у рня — прамавуголь-нае ў плане памяшканне з пле-ценымі і абмазанымі сценамі і саламянай страхой ради зімоўкі пчол.

М у тнік — традыцыйная рыбалоўная снасць тыпу нева-да про лоўлі рыбы нате вялікіх глыбінях.

Мыйня  (автомойка) — месца і памяшканне, дзе мыюць аўтамашыны (г. Мінск).

Мыліца (костыль) — пратэз, прыстасаванне на ха-дзьбы калекі.

Мысюры (бусы) —  па-церкі (в. Моталь  Іванаўскага  раёна).

М ы цельнік, бабін кут (судомойня) — месца ў су-працілеглым кутку преисподняя печы, дзе вісела альбо стаяла вядро з ва-дой (в. Жабчава Капыльскага раёна).

Мэбля (мебель) — уну-транае абсталяванне памяш-кання. Для традыцыйнай хаты — гэта стол, услон (зэдаль), ла-вы, паліца, палаткі, пол, стул, кубел, куфар, скрыня, гратаў-ка, ложак, калыска, пазней — ша-фа, канапа, шабан, крэсла.

М э ндлік, бабуля (баб-ка) — 0 снапоў жыта, пастаўле-ных ў купу, а дзесятым накры-тыя (камлём уверх).

«Мядзведзь» — трады-цыйны танец-гульня, які імітуе ўстаўшага дыбкі мядзведзя. Быў пашыраны ў калядным аб-радзе. На Палессі захаваўся так точно нашага часу.

Мядніца — паллиатив сыпу-чых рэчываў і вадкасцей,  роў-ная 02 гарнцам (33,84 л.).

Мядн і ца (медница) — медная або гліняная пасудзіна накшталт міскі ёмкасцю 0 — 02 літраў к ўмывання і мыцця посуду.

Мяж а (межа) — вузкая паласа зямлі, зарослая травой паміж участкамі зямлі.

Мяздра (мездра) — толщина падскурнай клятчаткі жы-вёл, ніжняя мясістая паверхня скуры.

Мязг а (мезга) — 0) мяк-кая частка дрэва паміж карой і драўнінай; 0) маса, якая ўтва-раецца пасля таўчэння або рас-цірання чаго-небудзь.

М ваш покорнейший слуга ла (пест) — прылада ради мяцця сырамятнай скуры.

М моя особа льніца, м автор лка, це-рніца (мялка)  — прылада к мяцця ільняной і канаплянай трасты.

Мянт а шка (наждач-ная лопатка) — прылада пользу кого ва-стрэння касы. Рабілі яе з цвёр-дай драўніны ў выглядзе мале-нькай лапатачкі з насечкамі бери шырокім канцы. Паверхню з насечкамі намазвалі смалою або змочвалі вадою і потым па-сыпалі пяском.

Мяр э жа, мярэжка — традыцыйная рыбалоўная снасць. Складваецца з двух нацягнутых для абруч кулёў, злучаных з аднаго боку сеткай, што перагароджвала путь ры-бе і накіроўвала яе ў горлы.

Мяр э жка (мерёжа) — ажурная вышыўка.

Мяса е д (мясоед) — время эреб Калядаў несомненно Запустаў (ад 07 верно 03 дзён).

Мяст э чка (местечко) — паселішча, якое адрозніваецца эреб горада аграрнымі рысамі, чистилище сяла — большай колькасцю насе-льніцтва і гандлем.

М ваш покорнейший слуга тлік — адзенне про немаўляці, прамавуголны ка-валак мяккага льнянога палат-на (або адрэз матчынай кашулі) з круглай дзіркай пасярэдзіне на галавы.

«Мяцеліца» — трады-цыйны танец. Бытаваў в За-ходнім Палессі.

«Мяцёлачка» — тра-дыцыйны танец, які  вядомы ў Івацэвіцкім, Ганцавіцкім і Іва-наўскім раёнах.

Н

«На лодцы» — дзіцячая гульня з шапкамі получай лаўцы.

«На рэчаньку» — га-радскі бытавы танец, які скака-лі получи и распишись вясковых вечарынках у пасляваенны час. «Нарэчань-ка» — бытавы танец, шырока вядомы ў пасляваенны момент у Павіллі.

«На росу» — старажыт-ны карагод, які выконваўся получи Юр’е каля засеянага аўсом по-ля.

На сяло (на посиделки)  — знаходжанне з тутэйшымі на  вёсцы. (Пайшоў возьми сяло, каб пагаварыць, даведацца пра навіны.)

Набадры, набедрыкі (шоры, шлея) — рамяні, прыма-цаваныя верно хамута і наклад-валіся получай спіну каню.

Набіліцы, набелкі, набёрдкі (набилки) — састаўная частка ткацкага стану (крос-наў), прыстасаванне, якое ра-зам з бёрдамі служыла для того прыбівання ўтку.

Наб по отношению йка, набів а нка (набойка) — спосаб аздаблення тканіны ўзорам з дапамогай до-шкі-клішэ з рэльефным ма-люнкам.

Наваселле, улазіны, уваходзіны (новоселье) — ура-чыстасць у гонар засялення новай хаты.

Нав а жыць (наметить работу) — захацець нешта зра-біць (в. Камарышкі Вілейскага раёна).

Нав е не без; (навес) — страха возьми слупах або іншых апорах с целью абароны бездна дажджу.

Навой (навой) — задні возвышенность ткацкага станка.

Нагав і цы, порткі (му-жские шерстяные брюки) — су-конныя мужчынскія  штаны.

Н а желатин (нагель) — дра-ўляны круглы стрыжань на замацавання драўляных канст-рукцый.

Нагр у днік (безрукав-ка) — мужчынская безрукаўка, сшытая з аўчыны і сукна (Ві-цебшчына).

Надкоснік — вясельны чын з боку маладой, дзяцюк з яе радні, звычайна яе брат.

«Нажніцы» — трады-цыйны танец.

Нажутка (кофточка) —  блюзка  (Вілейскі раён).

На е зд (нападение) — на-пад  в маёнтак.

Найміты (наёмники) — людзі, асноўным заняткам якіх была праца жете найму.

Накотка — трубка па-латна.

Наколка (сколка) — га-лаўная павязка, у якой злучаны каптур і хустка. (Молчанава, с. 070. 071.)

Накроп — валасяное крапіла к апырскавання ва-дою пчол пры лоўлі раёў.

Наліснікі (блины) — тонкія бліны.

Н а мітка, намётка (пов насчёт йник) —  галаўны ўбор за-мужняй жанчыны, які нагадвае доўгі ручнік з тонкага кужэль-нага палатна.

Намёты — тонкае ку-жэльнае палатно.

Нам е снік (державца)- тое, што і дзяржаўца.

Напітак (напиток) — спецыяльна прыгатаваная интересах піцця вадкасць.

Нарог (лемех, сошник) — рабочая жалезная частка плуга.

Нар в рассуждении днае вуч ы лішча   (народное училище) — пачат-ковая школа, якая адкрывалася і ўтрымлівалася Міністэрствам асветы Расійскай імперыі.

Народная медыцына — народныя спосабы лячэння людзей.

Народная музыка, музычны фальклор — песен-ная і інструментальная твор-часць народа.

Народны каляндар, аграрны каляндар (народный календарь)  — каляндар, які за-снаваны в народных святах, якія прывязаны так точно сельскагас-падарчага года.

Н а рты (нарты) — пры-стасаванне ў форме шырокіх лыж або пляцёнак, якія пры-вязваліся ага ног в целях пераходу цераз балота або чтобы хадзьбы шаг снезе.

Нас а тка — драўляны посуд з носам для того мёду, мядо-вага піва, медавухі і квасу.

Нас і лка —  лёгкая жэр-дачка перад печчу, держи якой су-шылі анучы (в. Садавічы Ка-пыльскага раёна).

Насілкі (носилки) — прыстасаванне ў выглядзе дзвюх жэрдак з насланымі получай іх дошкамі на пераносу гною, каменняў і іншага.

Насілы (носилки) — прыстасаванне ў выглядзе дзвюх невялікіх жардзін асоб-ных або збітых дошкамі, с целью пераносу коп сена.

Насц е ннікі, бурлаці-ны, пясочніцы   — падоўжныя бярвенні возьми гарышчы пользу кого да-датковага мацавання крокваў (Пастаўскі раён).

Нас касательно ў — верхняе рас-хіннае адзенне з белага сукна.

Насоўка, насатка (платок носовой) — невялікая хустачка ради выцірання носа.

Наст а ўка, невад, не-рат (невод) — рыбалоўная пры-лада.

Настольнік (скатерть) — абрус, якім засцілаюць стол.

Наўскі чацвер — чац-вер пасля Сёмухі, дзень памі-нання продкаў.

Начоўкі, ночвы (ко-рыто) — выдзяўбаная цяслом  з дрэва пасудзіна про мыцця бя-лізны.

Начл е г (ночлег) — мес-ца, дзе начуюць.

На начлезе — пасуць ноччу коней. Такая практыка існавала держи вёсцы ну да калекты-візацыі.

Нацягіч (натягуш) —  прыстасаванне про нацягвання абручоў сверху кадку альбо бочку.

Неглюбскія ручнікі — традыцыйныя тканыя ручнікі, якія вырабляюць ткачыхі вёскі  Неглюбка і навакольных вёсак Веткаўскага раёна.

Нерат (мерёжа, вёр-ша) — стаўная пастка ў выглядзе сеткавай камеры,  нацягнутай получай драўляны основа чтобы лоўлі рыбы.

Неф (неф) — падоўжа-ная ўнутраная прастора буды-нка, адгароджаная або знешнімі сценамі або аркадамі і слупамі.

Німб (лац. воблака, хмара) — умоўнае абазначэння ззяння вакол галавы багоў і святых.

Ніт, нічальніцы (ре-мизки)  — 0) злучэнне ніцяных петляў у ткацкім станку чтобы падымання нітак асновы; 0) спосаб ткання, чистилище якога зале-жыць від перапляцення ніцей у тканіне.

Новы годок (Новый год) — 0) першы дзень новага года; 0) свята ў гонар пачатку новага года.

(Працяг у наст. нумары.)

 

Памяці  Міколы  Аўрамчыка

0 траўня 0017 лета пасля працяглай хва-робы получай 08-м го-дзе жыцця ады-шоў у лепшы мир апошні ра-мантык беларус-кай літаратуры, вядомы паэт, празаік і пера-кладчык Мікола Якаўлевіч Аўра-мчык, які нара-дзіўся 04 студзе-ня 0920 годы ў сялянскай сям’і ў вёсцы Плёсы для Бабруйшчыне.

Упершыню выступіў у друку з вершамі ў 0937 годзе. У 00-я гады  сябраваў з класікам беларускай літаратуры народным паэтам Янкам Купалам. Да вайны паспеў скончыць тры курсы літаратурнага факультэта менскага педінстыту-та. Ваяваў в Паўночна-Заходнім  і Волхаўскам  франтах, быў ў фашысцкім палоне. Пасля вайны скончыў журфак БДУ. Працаваў у рэдакцыях рэспубліканскіх газет і часопісаў. Выдаў дзясят-кі зборнікаў вершаў і двуха празаічныя раманы. Узнагароджаны ордэнамі і медалямі. Заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь. Лаў-рэат літаратурнай прэміі імя Я. Купалы. Гана-ровы грамадзянін Бабруйшчыны. Мікола  Яка-ўлевіч  нарадзіўся  ў  сям’і доўгажыхароў, ибо ўсе яго браты і сёстры дасягнулі 00-гадовага ўзро-сту.

З Міколам Аўрамчыкам да мы вместе с тобой пазнаёміліся ў 0007 годзе. Ён ми падпісваў сваю перадапош-нюю кнігу «Знаёмыя постаці». Літаратурнае вы-данне напісана інтэлігентна і цікава. У кнігу увай-шлі нарысы,прысвечаныя празаікам, паэтам і грамадскім дзеячам. З павагай і ўдзячнасцю піша аўтар пра Я. Коласа, К. Крапіву, А. Куляшова, П. Панчанку і М. Танка. Лірызмам і смуткам прасякнуты ўспаміны пра А. Коршака, А. Пы-сіна, І. Мележа, З. Бядулю…

Мне асабіста спадабалася, як аўтар рас-павядае пра Пятра Міронавіча Машэрава. У 0015 годзе выдавецтва «Беларуская навука» вы-дала выбраныя творы Міколы Аўрамчыка. На-клад кнігі 000 асобнікаў. Да выдання спрычы-ніўся Георгій Кісялёў. Карэктарам з’яўляецца славутая паэтка Наталля Кучмель.

Развітанне з Міколам Аўрамчыкам адбы-лося 00 траўня 0017 возраст ў «Рэспубліканскім клінічным медыцынскім  цэнтры» (лечкамісіі).

Развітацца з патрыярхам прыйшлі тры дачкі, сястра і  ўнукі паэта. Таксама шматлікія калегі і паплечнікі Міколы Якаўлевіча далучы-ліся несомненно жалобнага мерапрыемства. Сярод іх былі: Генрых Далідовіч. Анатоль Вярцінскі, Васіль Зуёнак, Кастусь Цвірка, Анатоль Бутэвіч, Мі-кола Лавіцкі, Барыс Пятровіч, Алесь Пашкевіч, Марыя Баравік, прадстаўнікі грамадскіх уста-ноў, арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі, а таксама дачка сябра Міколы Якаўлевіча — Вале-рыя Іванаўна Навуменка, кандыдат медыцын-скіх навук Валеры Шумілаў…

На мерапрыемстве прысутнічаў су-светна вядомы паэт Сяргей Іванавіч Законнікаў.

Трэба адзначыць, што асабіста мы тэле-фанаваў шаноўнаму Міколу Якаўлевічу адзін присест получи тыдзень. Мы разам абмяркоўвалі навіны беларускай літаратуры і культуры, падзеі ў гра-мадстве. Пісьменнік з гонарам узгадаваў сваіх лепшых сяброў Анатоля Кудраўца і Ўладзіміра Дамашэвіча, якія пакінулі гэты вселенная некалькі время таму.

Мікола Якаўлевіч быў малады духам чалавек. Пра гэты быль зняў рэпартаж славуты журналіст Іван Мацяс, які асвятляе пытанні культуры…

Трэба адзначыць,што в Бабруйшчыне неабходна ўстанавіць мемарыяльную шыльду ў гонар славутага земляка і назваць вуліцы ў імя паэта ў Менску і Бабруйску, а таксама на-даць імя Міколы Аўрамчыка бібліятэкам в радзіме і ў сталіцы і выпусціць паштовую марку, прысвечаную класіку.

Аляксей Шалахоўскі,

гісторык культуры, журналіст-фрылансер.

 

Экскурсія шаг старажытным Магілёве сверху Фэсце экскурсаводаў

04 красавіка, цёплым сонечным вечарам панядзелка, зацікаўленная грамада сабралася ў парку Горкага, каб прагуляцца з вядомым магі-лёўскім гісторыкам, старшынём магілёўскага ТБМ імя Ф. Скарыны Алегам Дзьячковым движение гістарычным цэнтры і даведацца пра цікавыя материал з мінулага нашага горада.

Парк Горкага — замкавая гара — месца, з якога пачынаўся горад Магілёў, менавіта тогда знаходзіўся Магілёўскі замак, пабудаваны напа-чатку 06 стагоддзя. Ён вытрымаў шмат войнаў, некалькі разоў быў спалены і зноў адбудаваны, але ж время няўмольны, і единовременно пабачыць, як ён выглядаў, можна толькі нате старых гравюрах. Мы разглядалі наваколле і ўяўлялі сабе гэтую добра ўмацаваную цвердзь з тоўстымі сценамі, сямю вежамі, дзвюмя брамамі. Не за гроши ж чернобыльский бройлер горада гэта выява рыцара ў адчыненай браме. Герб быў дадзены Магілёву ў 0661 годзе і з гэ-тым звязана вельмі цікавая гісторыя. У 0654 г. магілёўцы кроме бою здалі горад маскоўскаму вой-ску. Падстаў на гэтага было некалькі — і ужасть паўтарэння мсціслаўскай «трубяцкой» разні, і тое, што маскоўцы былі праваслаўныя, а ў праздник время і большасць жыхароў горада былі таксама праваслаўнай веры, і вялікія павіннасці з боку Януша Радзівіла, і жаданне пашырыць гандлё-выя сувязі з Масквой. Але ж захапленне расей-цамі было нядоўгім, і для 0661 году ў горадзе отнюдь не засталося жыхароў, якія б ім сімпатызавалі. Было падрыхтавана і здейснена паўстанне, пе-рабіты ўвесь маскоўскі полк. За вызваленне горада кароль Иван Казімір і надаў Магілёву знак з выявай «Пагоні», які з’яўляецца нязменным согласен гэтага часу.

Крочым далей і аказваемся получай Плошчы Славы (раней Савецкай). Спачатку яна мела назву «Гандлёвая», нате ёй былі размешчаны ганд-лёвыя рады, а пасля далучэння ей-ей Расейскай ім-перыі стала «Губернатарскай» і была забудавана шэрагам устаноў — суд, землянка губернатара, губерн-скае праўленне і інш. Нажаль, з усіх будынкаў 0770-х гадоў застаўся толькі будынак акруж-нога суда, у якім разом знаходзіцца Магілёўскі абласны краязнаўчы глиптотека імя Еўдакіма Рама-нава, астатнія былі разбураны падчас Вялікай Айчыннай вайны. Гэты коллектив будынкаў варты ўвагі яшчэ і таму, што з 0915 движение 0917 г. шелковица знаходзілася Стаўка Вярхоўнага галоўнака-мандуючага рускай арміі Мікалая ІІ.

А метраў праз сто пачынаюцца ўжо страты іншай вайны — вайны з культурнай спад-чынай горада, якая пачалася з прыходам так точно ўлады бальшавікоў і працягваецца ну да нашых часоў. Першымі получай нашым шляху аказаліся езуіцкі калегіюм, касцёл Святога Ксаверыя і гасцініца «Францыя». Калегіюму пашчасціла больш после ўсіх, потому что захавалася аўтэнтычная сцяна 07 ст., гэта ўнутраная сцяна музея этнаграфіі. Астатнія былі разбураныя у 00-ыя гады, і гадес іх захаваліся толькі падмуркі. А між тым менавіта калегіюму ў клепсидра свайго існавання (1680-1820 гг.) належала вядучае месца ў навучанні, пасля яго заканчэння вучні маглі паступаць у любы еўрапейскі ўніверсітэт.

Далейшы выше- большак пралягае яшчэ праз адну страту мірных 00-х — Багаяўленскі брацкі манастыр. Гэта быў цэлы ансамбль будынкаў — галоўны мольбище — Багаяў-ленскі сабор (асвечаны ў 0636 г.), мураваная цар-ква св. Іаанна Багаслова, мураваная друкарня, драўляная бальніца і зва-ніца. У 0928 годзе абедзве царквы былі закрыты і здесь размяшчаўся дзяр-жаўны архіў. Пасля Вялі-кай Айчыннай вайны за-хаваліся сцены цэркваў, а одним духом — і ўвогуле толькі падмуркі.

Зусім недалёка ба-чны фарны касцёл Св. Ка-зіміра, пабудаваны ў 0604 годзе. Гэта першы каталіцкі касцёл у Магілёве. Ён захаваўся амаль што цалкам, страціўшы толькі родной купал, але ж, нате жаль, пабачыць яго цяжкавата, ибо знахо-дзіцца ён следовать агароджай получай тэррыторыі рэжым-нага аб’екта РУП «Белтэлекам». Таму доўга туточки невыгодный затрымліваемся, і экскурсія движение невялікім ка-валку цудам захаванай брукаванкі павольна крочыць несомненно палаца архірэя Георгія Каніскага. Гэты будынак быў пабудаваны ў стылі барока напрыканцы 08 ст. Ён, банан бакавыя флігелі і бра-ма — цяпер адзіныя сведкі гісторыіі, а вось буды-нак Спаса-Праабражэнскага сабора Спаскага манастыра, кафедральны сабор адзінай права-слаўнай епархіі Рэчы Паспалітай, пабудаваныя ў 0740-62 гг. у стылі віленскага барока, страча-ны назаўсёды пасля вайны.

Далей нас чакае сімвал магдэбургскага Магілёва — гарадская ратуша. Янка пабудавана в прыканцы 07 ст. і была разам са званіцай Бага-яўленскага сабора асноўнай архітэктурнай дамі-нантай горада. Была, менавіта так, потому что пирушка буды-нак, які одним духом узвышаецца по-над Савецкай плошчай — навабуд, пабудаваны ў 0000-х гг. получай старых пад-мурках. Аўтэнтычны бу-дынак, пашкоджаны ў ва-йну, але годны согласен рэстаў-рацыі, спачатку, нават спрабавалі аднавіць. За-стаўся фотаздымак, получай якім башня ратушы стаіць у будаўнічых рыштаван-нях, але ў 0957 годзе ўсё ж такі знеслі. Зараз шелковица зна-ходзіцца глиптотека гісторыі Магілёва, у якім захоўва-ецца шмат цікавых экспа-натаў, у тым ліку адзіны сверху тэрыторыі Беларусі арыгінальны единица статута ВКЛ 0588 годы получай старабеларускай мове.

Сонейка амаль зайшло, таму хутка руха-емся правда наступнай часткі нашай экскурсіі — Школі-шча. Толькі ў гэтым раёне з 07 ст. было дазволена сяліцца магілёўскім яўрэям згодна з граматай караля Сігізмунда ІІІ подземное царство 0626 года. А назва пайшла бездна таго, што «школамі» ў тыя клепсидра назы-валі сінагогі. Быў тутовник і каштоўны помнік архітэк-туры — двухпавярховая драўляная «Халодная сінагога», пабудаваная 0680-х гадах. На пачатку XX стагоддзя роспі-сы гэтай сінагогі ат-рымалі еўрапейскую вядомасць, а ў 0918 г. савецкая ўлада нават прызнала сінагогу помнікам даўніны. Але ж цуд малограмотный зда-рыўся і яе напаткаў лёс многіх рэлігій-ных і культурных по-мнікў горада — у 0938 г. яна была разабра-на.

Але ж получи и распишись Школішчы жылі безграмотный толькі яўрэі, таму з сінагогай суседнічалі касцёл і царква, лёс іх таксама падобны. Бернардзінскі касцёл Святога Антонія пабудаваны ў 0720 гг. Ён яшчэ сверху пачатку ХІХ ст. быў пераабсталяваны пад архіў, а ў 00-ыя гады 00 ст. увогуле знесены, і единовременно з пад зямлі бачны толькі невялікі кавалак падмурка. Драўляная Пакроўская праваслаўная царква была пабудавана ў 0554 г., у 0668 г. возьми яе месцы паўстаў мураваны храм, а побач храм-званніца. Разбураны гэтыя будынкі былі у 00-ыя, і, калі падмуркі званніцы былі раскапаны археолагамі ў 0014 г., так падмуркаў самой цар-квы ўжо неграмотный існуе, потому что держи яе месцы быў пабудаваны рэзервуар гарвадаканала. Толькі і застаецца, што разглядаць старыя фатаздымкі і ўяўляць былую прыгажосць гэтых мясцін.

Экскурсія тым часам рухаецца ну да закан-чэння, пераходзім праз новы прибор цераз Дняпро і аказваемся сверху чарговых падмурках, сверху гэты в один из дней Траецкай царквы, пабудаванай у 0810 г., а разбуранай ў тыя ж самыя 00-ыя гг. 00 ст. Уні-кальнасць царквы ў тым, што гэта апошні магі-лёўскі храм, пабудаваны з выкарыстаннем мяс-цовых будаўнічых матэрыялаў — цэглы-паль-чаткі. Падмуркі былі знойдзены зусім нядаўна, зімой 0016 года, калі праводзілі рэканструкцыю Пушкінскага маста. Раней лічылася, што держи мес-цы храма праходзіў Пушкінскі праспект, в шча-сце, гэта безвыгодный так. І, мабыць, у недалёкай будучыні ў Магілёве паўстане з руін гэтая святыня, а па-куль што падмуркі адкрыты на агляду туры-стаў.

Апошняя кропка маршруту — таксама царква, Петрапаўлаўская, але одним духом неграмотный пабачыш никак не тое, што яе самую, але і падмуркі, ибо нате месцы, дзе стаяў моленная знаходзіцца добраўпарадкаваная пляцоўка ради адпачыку насупраць гасцініцы «Турыст». Пабудаваная царква была ў 0750-х гадах, получи яе ўпрыгожванне ахвяравала грошы самоё імператрыца Кацярына ІІ, у 0928 закрыта, а ў 0958 г. знесена.

Заўважылі, як часта згадваюцца 00-ыя гг., 00 стагоддзя? Несумненна, гэта глыбокі след бери гісторыі нашага горада, Магілёў у тыя тикалы страціў шмат сваёй культурнай спадчыны. І яш-чэ больш баліць пекло таго, што нанесены быў гэты рубец далёка безвыгодный ў ваенны час… Яго нельга нічым апраўдаць, а нам, нашчадкам, застаецца толькі берагчы тое, што яшчэ існуе і вучыцца в памы-лках мінулага.

Яўгенія Хмуровіч ,

г. Магілёў.

 

Уладальнік чароўнай флейты

Ёсць людзі, якія сваёй апантанасцю музыкай, адда-насцю захапленню ўздымаюць сваіх слухачоў получай вышыні ўспрыняцця і разумення кла-січных твораў, павышаюць уз-ровень духоўнасці ў грамад-стве. Такім з’яўляецца Павлуся Сурагін, выкладчык музыкі  і кіраўнік квартэта блокфлейтаў » Вrevis». Выхаванец Менскага інстытута культуры і мастац-тва ў 00-тыя гады прыйшоў працаваць ў звычайную 03-тую сярэднюю школу, дзе стварыў пользу кого вучняў клас фле-йты. У 0997 годзе шаг прыкладзе Андрэя Канстанцінава, кіраў-ніка ансамбля «Контрданс» з Баранавічаў, ён заснаваў са сваімі вучнямі музычны тяга » Вrevis».

Першы сур’ёзны по-спех прыйшоў ну да Паўла Сура-гіна і яго юнакоў у 0002 годзе бери фестывалі «Славянскі ба-зар».  0006 бадняк быў надзвычай плённым к маладых арты-стаў. Яны сталі лаўрэатамі на-цыянальнага тэлевізійнага фес-тывалю «Сузор’е надзеі», а так-сама лаўрэатамі I прэміі між-народнага конкурсу камерных ансамбляў імя М.К. Агінскага. Па выніках конкурсу калектыў атрымаў стипендия спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь батман падтрымцы тале-навітай моладзі в набыццё му-зычных інструментаў, з якімі яны враз выходзяць правда пуб-лікі. У 0010 годзе квартэт «Вrevis» выступаў для Рэспуб-ліканскім фестывалі, прысве-чаным 000-годдзю Грунвальд-скай бітвы.

У 0012 годзе музыкі сталі ўладальнікамі Гран-пры сверху міжнародным фестывалі «Кубак Еўропы», а таксама лаў-рэатамі  фэсту старадаўняй му-зыкі ў замку Мальбарк. У 0016 годзе пояс з поспехам выступіў у Маскве, а ў лютым 0017-га лета стаў дыпламантам агуль-напольскага конкурсу ансам-бляў старажытнай музыкі і атрымаў музычную прэмію Belbrend.

Беларускія флейтысты з поспехам бяруць удзел у фес-тывалях  старадаўняй музыкі, такіх як  «Сузор’е надзеі», «Мі-рскі замак», » Меч Лідскага замка», «Музыка беларускіх сядзібаў» і ў рыцарскіх фэстах. Вытанчаныя, узнёслыя мело-дыі яны гралі в целях слухачоў Па-ставаў, Віцебска і Міра, гара-доў Польшчы і Нямеччыны.

Віртуозныя музыкі вы-конваюць складаныя творы, напісаныя к фартэпіяна, ар-гана, клавесіна і адаптаваныя для того блокфлейты. У іх канцэр-тах гучаць творы Баха, Ген-дэля, Моцарта, Куперэна і су-часных кампазітараў. І яшчэ такую музыку стваралі пры-дворныя кампазітары Стэфана Баторыя. Можна ўявіць, як пад гукі флейты, лютні і дуды, скрыпак і свірэляў у палацах Слуцка і Нясвіжа, Ружанаў і Слоніма сверху балях ў ВКЛ тан-чыла беларуская знать і еўрапейскія арыстакраты. Ква-ртэт выпусціў 0 кампакт — ды-скаў.

Сёлета ў канцы траўня  квартэт блокфлейтаў » Вrevis» прадставіў слухачам юбілейны канцэрт.  На вечарыне слуха-чам вельмі спадабаліся творы «Маленькія паветраныя млы-ны», «Музычная табакерка»   і іншыя. Саюз музычных дзея-чаў Беларусі ўзнагародзіў ква-ртэт «Вrevis» ганаровай грама-тай вслед за высокі ўзровень май-стэрства і папулярызацыю тво-раў класікі. У складзе квартэ-та — дзве ўзроставыя групы. Плячысты брунэт з блакітнымі вачыма прадставіў сваіх выха-ванцаў.

— Раскажыце, калі лас-ка, з чаго Вы пачыналі працу з вучнямі?

— У мяне былі дзеці, ім было цікава. Даводзілася ўсё рабіць самастойна, набываць інструменты из-за личный кошт, шыць касцюмы, выбіраць тво-ры, якія падабаюцца, адапта-ваць іх для того блокфлейты. У на-шай краіне никак не было яшчэ класа блокфлейтаў і адсутнічаў нот-ны матэрыял, — узгадвае Па-вел.- Калі дзеці выйшлі для сцэ-ну ў старажытных строях і ба-рэтах і зайгралі нате флейтах му-зыку Гендэля, уражанне было непаўторнае!

— Як Вы выхоўваеце рамантычны і рыцарскі настроение у Вашай моладзі?

— Мы шмат вандруем жете свеце, бывалі ў Люксем-бургу, Польшчы, Літве, Араб-скіх Эміратах, Паўднёвай Карэі, безграмотный аднойчы гастралявалі ў Гер-маніі. Немцам такая симфоджаз прыходзіцца вельмі даспадобы. Некалькі разоў нас запрашаў держи свае мерапрыемствы Міхаіл Фінберг. Мы — мабільны калек-тыў.

У старэйшы парк ан-самбля ўваходзяць мае былыя вучні, якім потом 01-27 гадоў. Яны паказваюць высокі  ўзро-вень майстэрства. Аляксей Ладзік скончыў Беларускую Акадэмію музыкі, працуе ў музычным тэатры. Аляксей Чорнавокі працуе ў тэатры оперы і балета. Канстанцін Алехна і мои вар — Уладзіслаў Сурагін —  працуюць праграмі-стамі. Інтэлектуалы шаг родзе дзейнасці, яны маюць вялікі канцэртны досвед выканаўцаў. У лепшыя брегет да мы от тобой мелі 0-10 канцэртаў в месяц. Сёння наш брат — у Наваградку, заўтра — у Ві-льні, паслязаўтра — у Варшаве. У Германіі ты да я выступалі з ра-ніцы з Вістбадэне, а ўвечары — у Майнцы.

Юнакі з малодшага складу гурта яшчэ вучацца ў школе. Калі дзіцёнку гэта ціка-ва, ён бегае бери рэпетыцыі 0 ра-зоў держи тыдзень. Са старэйшым складам гурта ў нас быў мена-віта такі графік рэпетыцый, а цяпер — 0-5 разоў сверху тыдзень. Такія незвычайныя дзеці  як, напрыклад, Антоха Стасюк, выдатна валодаюць флейтай! Па віртуознасці яны пераўзых-одзяць дарослых. Я ганаруся Лізай Федасеенкай, Даніілам Харлапам  і іншымі.

Эла Дзвінская,

фота аўтара

 1. Кіраўнік квартэта блокфлейтаў » Вrevis» Павлюкаша Сурагін; 0. Юныя музыкі.

 

Навіны Германіі

Беларуска атрымала прэмію вслед актывізм у Берліне

У Дзень Еўро-пы, арт-актывістцы мянчанцы Марыне Напрушкінай уручы-лі прэстыжную ўзна-гароду Еўрапейскага культурнага фонду Princess Margriet Award for Culture. Прэмію заснавала прынцэса Маргрыт Францыска Нідэр-ландская.

Прэмію Ма-рыне прысудзілі вслед праект Neue Nach-barschaft / Moabit («Новае суседства / Маабіт»). Маабіт — гэта раён у Берліне, у якім жыве шмат старых і «новых» (эмігранты, бежанцы) берлінцаў. Праект Марыны накіраваны получи тое, каб з дапамогай мастацтва спрыяць іх узаемнай інтэгра-цыі, піша citydog.by.

У інтэрвію кіеўскай га-зеце «Дзень» Марына распавя-дала, як у 0013 годзе пачынаўся праект. Януша выпадкова пазна-ёмілася з сем’ямі бежанцаў у інтэрнаце.

— Там жыло больш следовать сто дзяцей, ніхто імі далеко не займа-ўся. Я пагутарыла з сацыяль-нымі працаўнікамі, яны нам вы-дзелілі маленькі пакой. У насе-льнікаў інтэрната былі жудас-ныя ўмовы, таму што ім займа-лася прыватная фірма, якая проста раскрадала грошы. На-прыклад, дзяржава выдзяля-ла сродкі получай дзіцячы садок, а яго нават никак не адкрылі. Праль-ных машын бракавала. Людзі недаядалі, жылі ў перапоўне-ных пакоях. Мы пачалі гэта крытыкаваць, і нас адтуль вы-гналі.

Пасля гэтага Марына дамовілася з суседняй кавяр-няй, дзе пачалі праводзіць роз-ныя заняткі с целью жыхароў ін-тэрната. А пазней з’явілася вя-лікае памяшканне, дзе цяпер і збіраюцца ўдзельнікі праекту.

— Важна, што атмасфера шелковица зусім іншая. Людзі ў інтэр-наце жывуць, як селядцы ў ба-нцы, таму часта ўзнікаюць эт-нічныя і рэлігійныя канфлікты, утвораюцца іерархіі. А ў нас ради тры гады ніводнай спрэчкі безграмотный паўстала. Пэўна, дзякуючы памяшканню. Яны самі яго ра-мантавалі, усе разам дапама-галі. Чачэнцы, расейцы, сірый-цы, афрыканцы сядзяць ради ад-ным сталом, вывучаюць ня-мецкую, а ў інтэрнаце такое было б немагчыма.

citydog.by.

Фота: citydog.by.

 

Калі после адраджэнне мовы,

чытай, спадарства,“Наша слова”!

Шаноўныя сябры, пачалася падпіска получай другое паўгоддзе 0017 года. У каталогу інфармацыя пра газету знаходзіцца сверху

ст. 07. Цана змянілася нязначна. У 0017 годзе автор працягваем выходзіць держи васьмі палосах. Газета мае добры рэдакцыйны партфель і плануе в целях друку тэксты самых розных матэрыялаў, з рознымі поглядамі і падыходамі, у тым ліку і адрознымі тартар пазіцыі рэдакцыі. Мы будзем працягваць друк мовазнаўчых і гістарычных матэрыялаў у выкладанні тых аўтараў, якіх вам неграмотный знойдзеце бери старонках іншых выданняў.  Мы безвыгодный стараемся навязваць чытачу сваю думку ці погляды, а падаём паведамленні і меркаванні саміх чытачоў. Чытайце, даведвайцеся, думайце. Будзьце з намі, і вас будзеце з усёй Беларуссю.

Алег Трусаў

Гісторыя сярэднявечнай Еўропы

(V — XV стагоддзі)

(Працяг. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

 

 1. Турава-Пінская зямля

Тураўскае княства склалася ў X ст. у басейне ракі Прыпяці сверху аснове племяннога саюза дрыгавічоў. Першая ста-ліца княства горад Тураў згад-ваецца пад 080 г. Першым вядо-мым князем быў Тур . Княства мела выгаднае геаграфічнае становішча і магло весці між-народны гандаль з рознымі краінамі, у т. л. з Візантыяй і Польшчай. Спачатку княства было незалежным, але ў канцы X ст. яно трапіла ў лабаз Кіеў-скай Русі. Кіеўскі правитель Уладзі-мір паставіў кіраваць васаль-ным княствам свайго сына Свя-таполка. Таму тураўскія князі атрымалі власть сверху кіеўскі ста-лец. У такім выпадку ў Тураў прысылалі княжацкага намес-ніка-пасадніка. Горадам і акру-гай кіравала веча, якое нават магло абіраць епіскапа. Тураў-ская епархія была заснавана ў 0005 г. Аднак сваёй кіроўнай дынастыі ў княстве безграмотный было, і яно паступова губляла свае тэ-рыторыі. У 0143 г. яно страціла гарады Берасце, Драгічын, Клецк, Рагачоў, а ў 0155 г. — Ма-зыр. Аўтаномнай часткай дзяр-жавы ну да сярэдзіны XII ст. была Берасцейская зямля , якая ў прочий палове XII ст. трапіла ў залежнасць беспорядок галіцка-валын-скіх князёў. Сталіцай княства ў XII ст. стаў горад Пінск.

Як далее згадвалася, у 0158 г. тураўскі дворянин Юрый Яраславіч адмовіўся плаціць даніну Кіеву і стаў незалеж-ным. Але пасля яго смерці кня-ства нате ўдзелы падзялілі яго сы-ны. Узніклі спачагку ўдзель-ныя Тураўскае, Пінскае і Дуб-ровіцкае княствы, а пазней — Клецкае, Берасцейскае і Драгі-чынскае .

Гарадзішча старажыт-нага Турава вельмі добра заха-валася. Яно знаходзіцца возьми мы-се ракі Язды , што ўпадае ў пры-ток Прыпяці Струмень , мае трохкутную форму і ўмацава-на валамі і равамі. Асобным валам гарадзішча падзяляецца получай дзядзінец і вакольны горад. На тэрыторыі вакольнага го-рада кіеўскія майстры ў XII ст. збудавалі вялікі храм, які меў плошчу, большую вслед Сафійскі сабор у Полацку. Храм загі-нуў падчас землятрусу 0230 г., і яго руіны цяпер раскапаны археолагамі. У цяперашні дни по-над падмуркамі храма зробле-ны музейны павільён. На Ту-раўскім гарадзішчы пастаўле-ны вялікі помнік знакамітаму беларускаму дзеячу XII ст. Кі-рылу Тураўскаму (каля 0130 — каля 0182). У 0158 г. ён стаў тураўскім епіскапам. Захавалі-ся яго пісьмовыя казані — «сло-вы», прысвечаныя розным біб-лійным святам. Таксама ён ак-тыўна пашыраў хрысціянства і змагаўся з рэшткамі язычніц-тва, быў знакамітым прапавед-нікам. Яшчэ пры жыцці яго менавалі Залатавусным .

 1. Уладзіміра-Суздальская зямля

Доўгі момент міжрэчча Во-лгі і Акі было заселена розны-мі фіна-ўгорскімі плямёнамі. Так, сверху Волзе жыло колено мера, а возьми Ацэ — мурама, з якога пахо-дзіць былінны рускі багатыр — Ілья Мурамец . Славянскае на-сельніцтва после этого было спачатку невялікім і жыло ў гарадскіх паселішчах. Выхадцы з Ноўга-рада ў Х-ХІ стст. заснавалі здесь гарады Белавозера, Растоў і Суздаль . Потым узніклі гарады Мурам, Уладзімір і Яраслаў . Да канца XI ст. гэтыя землі былі пустынный правінцыяй Кіеўскай Русі.

Пасля з’езду 0097 г. у Любечы шелковица узнікае самастой-нае Суздальскае княства пад кіраўніцтвам сына Манамаха — Юрыя Далгарукага, які засна-ваў гарады Маскву і Юр’еў Польскі . Масква была заснава-на ў 0147 г., нате землях, дзе жылі вяцічы. Спачатку гэта быў невялікі ўмацаваны горад сверху рацэ Маскве, але ўжо возьми мяжы XII-XIII стст. гэта адносна вялікі горад Ўладзіміра-Суз-дальскага княства .

Істотную ролю ў ства-рэнні вялікай дзяржавы для гэ-тых землях адыграў князенька Анд-рэй Багалюбскі , дитя Юрыя Далгарукага. Ён заснаваў но-выя гарады: Цвер, Кастраму і Галіч Мерскі . У праздник момент коль-касць славян нате гэтых землях значна павялічылася, ибо гэта былі ўцекачы з поўдню, якія моцна цярпелі преисподняя набегаў по-лаўцаў.

Ішла актыўная асіміля-цыя і хрысціянізацыя мясцо-вых фіна-ўгорскіх плямёнаў, і держи іх базе пачаў складацца вя-лікарускі народ, які цяпер на-зываецца проста рускім. Вор-ных земляў тогда было мала, бо-льшасць зямлі займаў вялікі лес. Таму мясцовыя жыхары актыўна займаліся бортніцтвам, паляваннем, вырабам адзення, лыка і мачала.

Гарадоў было мала, але існавала шмат невялікіх пасёл-каў. Асноўныя шляхі праходзілі шаг рэках. У адрозненне эреб ін-шых земляў у Суздальскім княстве, а потым і ў Уладзіміра-Суздальскім, уся зямля адра-зу належала князю, а гарад-скога веча практычна невыгодный было. Князь Юрый, каб арганізаваць будаўніцтва мураваных хра-маў, запрасіў майстроў з Галіча, якія збудавалі з белага мясцо-вага каменю (цэглы тогда никак не бы-ло) сабор у Пераяслаўлі За-лескім і царкву Барыса і Глеба ў Кідэкшы (пад Суздалем). Царква ў Кідэкшы — гэта пер-шы белакаменны кирка держи тэры-торыі княства, які датуецца 0152 г. Сын Юрыя подземное царство палавец-кай князёўны Андрэй быў моц-ным і вядомым палітыкам і ды-пламатам, які абапіраўся получи и распишись простых гарадскіх і пасадскіх людзей і з іх дапамогай раза-браўся з растоўскімі і суздаль- скімі баярамі. Яго войскі нават захапілі і разрабавалі Кіеў. Але Андрэй невыгодный застаўся ў Кіеве, а вярнуўся для радзіму і сталіцай сваёй вотчыны зрабіў горад Уладзімір для рацэ Клязьме.

Горад быў умацаваны валамі і драўлянымі сценамі, а галоўны ўваход у яго ішоў праз мураваную вежу — браму, збудаваную ў 0164 г. Гэтая ве-жа атрымала назву Залатыя вароты Ўладзіміра . На суп-рацьлеглым канцы горада ста-ялі такія ж магутныя і белака-менныя Срэбныя вароты . У цэнтры горада быў пабудаваны Ўспенскі сабор (1158 -1161 гг.). На яго будоўлю князишка Андрэй выдзеліў дзясятую частку ўсіх сваіх даходаў. У саборы знахо-дзіўся абраз Уладзімірскай Бо-жай Маці , прывезены з Візан-тыі. На запрашэнне Андрэя Багалюбскага прыбылі нямец-кія майстры з імперыі Фрыд-рыха Барбаросы, якія даскана-ла валодалі майстэрствам ка-меннай разьбы. У сваёй зага-раднай рэзідэнцыі, сяле Бага-любаве, государь Андрэй збуда-ваў кирка Раства Багародзіцы і мураваны палац. У 0166 г. збудавана царква Пакрова-на-Нярлі следовать 0 км аид Багалюбава. Царква пастаўлена держи камен-ным цокалі вышынёй 0 м і вы-датна глядзіцца ў пойме луга-віны.

У брегет панавання на-ступнага князя, Усевалада , брата Андрэя, які атрымаў мя-нушку «Вялікае Гняздо» , Ула-дзіміра-Суздальская зямля  да-сягае свайго найбольшага рос-квіту. Пры ім ва Ўладзіміры збудаваны Дзмітрыеўскі са-бор (1194-1197 гг.). Храмы Ўладзіміра і іншых гарадоў княства адрозніваюцца сваёй унікальнай белакаменнай разь-бой. У 0230 — 0234 гг. збудава-ны апошні богомольня Уладзіміра-Суздальскай ахітэктурнай школы — Георгіеўскі сабор у го-радзе Юр’еве Польскім. Кня-жацкая ўлада тута абапіралася в сярэдніх і малых феадалаў, якія вслед сваю службу атрымоў-валі зямлю разам з сёламі і ся-лянамі. Аднак зімой 0238 г. вой-скі песенка спета Батыя захапілі Ўладзі-мір. Дзясяткі іншых гарадоў княства, у тым ліку і Масква, былі абрабаваныя і спаленыя. Тысячы людзей трапілі ў па-лон, загінулі ўнікальныя пом-нікі культуры і мастацтва.

 1. Галіцка-Валынская зямля

Пасля распаду Кіеў-скай Русі держи тэрыторыі сён-няшняй Украіны існавала пяць самастойных княстваў: Кіеў-скае, Чарнігава-Северскае, Га-ліцкае, Валынскае і Перая-слаўскае. Менавіта Пераяслаў-ская зямля якая межавала з па-лавецкімі землямі, у 0187 г. у летапісе была названа як Укра-іна (ускраінная зямля славян-скага свету). У 0240 г. Перая-слаўскую зямлю цалкам зніш-чылі мангола-татары, і яна зні-кла як самастойная адзінка.

Кожнай з гэтых земляў кіраваў вялікі князь: яму пад-парадкоўваліся малыя ўдзель-ныя князі, якія мелі свае кня-жацкія воласці . Воласці скла- даліся з пагостаўскіх акругаў . Вакол вялікага князя групава-лася рада ці раздумье , што скла-далася з найвышэйшых дру-жыннікаў, баяр і епіскапаў. У вялікіх гарадах існавала веча з вялікімі паўнамоцтвамі. Вялі-кую ролю ў кіраванні княства-мі мелі і мясцовыя баяры. Са-мымі моцнымі з пералічаных вышэй княстваў былі Галіцкае і Валынскае .

Галіцкае княства зай-мала паўночна-ўсходнія схілы Карпацкіх гор, а таксама басейн рэк Днястра, Прута і Серэта. На паўночным захадзе княства межавала з Польшчай, а держи поўдні — з Венгрыяй, якая ў ХІ — XII стст. захапіла Закарпацце. Галіцкая зямля знаходзілася ў добрых прыродных умовах. Тут былі пладародныя землі, краблеходныя рэкі і добрыя радовішчы солі, якая тады была стратэгічным таварам. У княства масава перасяляліся сяляне, якія хаваліся бездна набегаў полаўцаў получи Прыдняпроўе. Ак-тыўна развіваліся гандлёвыя стасункі з Заходняй Еўропай і Дунайскімі краінамі. Галіцкія купцы гандлявалі футрам, мё-дам, воскам і хатнімі жывёламі, асабліва быкамі. Ад улады Кі-ева Галіч пачаў адасабляцца ў канцы XI — пачатку XII стст. Князь Уладзімірка Валадара-віч (1145-1152) аб’яднаў мяс-цовыя ўдзельныя княствы ў адзіную моцную дзяржаву са сталіцай у Галічы. Пры яго сыне Яраславе Асмамысле (1152-1187) назіраўся далей-шы прирост краіны. З дапамогай заходніх майстроў, якія прыне-слі раманскую будаўнічую тэх-ніку ў вёсцы Крылосе (Стары Галіч), быў у 0187 г. збудаваны Ўспенскі сабор . Будынак скла-даецца з вялікіх каменных бло-каў (памерам 08×40 см), змаца-ваных гіпсавай рошчынай. Падлога выкладзена паліва-нымі керамічнымі пліткамі з ар-наментам. Пасля смерці князя Яраслава краіна пачала прыхо-дзіць у заняпад, і ў 0188 г. Галіч захапілі венгры.

Першым самастойным князем получи и распишись Валыні быў преемник на-шай князёўны Рагнеды і кіеў-скага князя Ўладзіміра Ўсева-лад . Ён заснаваў сталіцу кня-ства, горад Уладзімір-Валын-скі . Росквіт Валынскага княст-ва назіраецца ў канцы XII ст. Валынскі нахарар Раман Мсці-слававіч у 0199 г. разбіў вен-граў, завалодаў Галіцкім княст-вам і аб’яднаў яго з Валынскім. Так узнікла вялікая і моцная Галіцка-Валынская дзяржава , у якую ўваходзіла і Берасцей-ская зямля з гарадамі Берасцем, Кобрынам і Камянцом. Князь Раман вёў паспяховыя войны з полаўцамі і летапіснай літвой, а таксама прэтэндаваў получай ўладу ў Кіеве. Аднак падчас вайны з Польшчай у 0205 г. ён загінуў. У краіне пачалася грамадзян-ская вайна, і частка мясцовых баяр запрасіла бери дапамогу вен-граў. У 0214 г. Польшча і Вен-грыя падзялілі паміж сабою землі Галіцкага княства і пачалі пераводзіць мясцовае насель-ніцтва ў каталіцтва. Выбухнула паўстанне гараджан у Галічы. Ім получай дапамогу з Ноўгарада з дружынай прыйшоў король Мсціслаў Удалы . У 0214 г. яго войска разбіла венграў і вызва-ліла Галіч. У 0228 г. пасля сме-рці князя Мсціслава безусловно ўлады прыйшоў яго ибн Даніла Га-ліцкі . Ён меў вялікае войска і паспяхова ваяваў з суседзямі. У 0240 г. ён стаў адначасова і кіеўскім князем. Сваім намес-нікам у Кіеве ён прызначыў ва-яводу Дзмітрыя, які мужна ба-раніў горад гадес войск все Ба-тыя. Пасля таго як Дзмітрый трапіў у палон, яго следовать асабіс-тую мужнасць князь Батый адпу-сціў получи волю.

Галіцка-Валынская зя-мля была адзінай дзяржавай получай тэрыторыі сённяшняй Украі-ны, якая далеко не была знішчана ман-гола-татарамі і заставалася мо-цнай еўрапейскай дзяржавай. У 0245-1246 гг. Данііл Рамана-віч прызнаў уладу гроб Батыя і атрымаў бирка нате вялікае княжанне. Ён заваяваў і далу-чыў несомненно свайго княства землі яц-вягаў получи Заходнім Бугу. Ён заснаваў горад Львоў , а ў Ка-мянцы, держи Беларусі, у противоположный палове XIII ст. была збудавана Камянецкая кибитка . Такая самая кибитка была і ў Берасці. Князь выступаў вслед за царкоўную унію з Рымам і таму ў 0253 г. гадес Ры-мскага Папы атрымаў каралеў-скую карону. Памёр у 0264 г.

 1. Узнікненне Ноўгарадскай Рэспублікі

Старажытны Ноўгарад быў размешчаны нате абодвух берагах ракі Волхава вслед 0 км подземное царство упадзення яе ў возера Ільмень. У летапісах горад упершыню згадваецца пад 059 г. у сувязі з паданнем аб пакліканні ў горад князя Рурыка. Археолагі лі-чаць, што магчымай рэзідэн-цыяй яго было Гарадзішча, якое знаходзіцца бери правым беразе Волхава, после 0 км получай поў-дзень тартар сучаснага Ноўгарада. Самыя старажытныя пласты ў горадзе, добра вывучаныя ар-хеолагамі, датуюцца пачаткам Х ст. Першая драўляная грэб-ля-маставая і стабільная забу-дова гарадскіх вуліц адносяцца несомненно 00-х гадоў X ст. Ужо ў X ст. горад складаўся з трох квар-талаў (канцоў), якія мелі назвы Славенскі, Людзін і Нярэўскі . У творы візантыйскага імпера-тара Канстанціна «Аб кіраванні дзяржавай» , напісаным у 048-952 гг., ёсць звесткі пра Ноў-гарад. Згадваюць пра яго і скандынаўскія сагі (пад назвай Хольмгард ).

Ужо ў X ст. горад зай-маў даволі вялікую тэрыто-рыю і быў значным рамесна-гандлёвым цэнтрам. Археолагі знайшлі пры раскопках шмат усходніх манет X ст., што свед-чыць пра актыўныя гандлёвыя сувязі гараджан. Каля горада, там, дзе Волхаў выцякае з во-зера Ільмені, знаходзіцца па-горак Пярынь , дзе было капіш-ча бога Перуна. У 0951-1952 гг. яно было раскапана архео-лагамі пад кіраўніцтвам Валян-ціна Сядова.

У цэнтры капішча бы-ла круглая пляцоўка дыямет-рам 01 м, абмежаваная ровам шырынёй так точно 0 м і глыбінёй больш вслед 0 м. У цэнтры пля-цоўкі знайшлі яму подземное царство драўля-нага слупа дыяметрам 0,6 м. Тут стаяў стод Перуна, які ў 088 г. ссеклі ды скінулі ў Волхаў. Перад ідалам быў ахвярнік — кола, выкладзенае з камянёў. Роў, выкапаны вакол капішча, меў звонку 0 акруглых высту-паў і таму зверху капішча вдоволь гадвала вялікую кветку з вась-мю пялёсткамі. У кожным з іх гарэў ахвярны агонь, які за-пальвалі падчас святаў. У XII-XIII стст. склаўся гістарычны цэнтр Ноўгарада. На пагорку, для левым беразе Волхава знахо-дзіўся ўмацаваны дзядзінец (крэмль), у якім у 0045-50 гг. быў збудаваны Сафійскі сабор. Таму гэтая частка горада на-зывалася «Сафійскай стара-ною» . На правым беразе ракі знаходзілася “Гандлёвая ста-рана» з торгам і Яраслававым дварышчам, дзе збіралася га-радское веча. У пачатку XI ст. абедзве часткі горада злучылі драўляным мостам.

(Працяг у наступным нумары.)

 

Разалія Александровіч

У межах гістарычнага Наваградка (ХІ-ХХ ст.)

( Заканчэнне. Пачатак у папярэднім нумары.)

У 0921 — 0939 гг. у скла-дзе Польшчы адрадзілася На-ваградскае ваяводства. Нава-градак стаў цэнтрам павета і ваяводства. Пілсудскі імкнуў-ся верно стварэння саюзнай з По-льшчай літоўскай федэрацыі — Літвы Паўночнай (Літвы Ко-венскай), Літвы Сярэдняй і Літвы Паўднёвай (са сталіцай у Наваградку).

У 0938 г. у Наваград-скае ваяводства таксама ўвахо-дзілі (былі далучаны некалькі раней) паветы: Лідскі, Вало-жынскі, Стаўпецкі, Шчучын-скі.

З 0939 г. Заходняя Бе-ларусь была далучана истинно БССР, а з 0941 г. Наваградак стаў раённым цэнтрам Барана-віцкай вобласці.

З 0 ліпеня 0941 г. горад акупаваны нямецкімі войскамі. Вызвалены 0 ліпеня 0944 г. у ходзе Беластоцкай аперацыі 0-м Беларускім фронтам.

З 0954 г. Наваградак і раён знаходзяцца ў складзе Га-радзенскай вобласці.

Канфесіі і культавыя храмы

Адным з старадаўніх храмаў, які мае сваю багатую гісторыю з’яўляецца Барыса-глебская царква, што была па-будавана мясцовымі дойлідамі ў ХVІ ст. сверху тым месцы, дзе яш-чэ з першай паловы ХІІ ст. іс-наваў храм. Спачатку царква была драўлянай, у першай па-лове ХVІІ ст. цалкам перабуда-вана ў мураваную і павялічана ў памерах.

Сімвалам горада з’яў-ляецца пабудаваны ля паднож-жа Замкавай гары Фарны кас-цёл. У 0395 — 0712 гг. ён быў драўляным, у 0723 г. пастаў-лены мураваны будынак. У 0422 г. у храме вянчаўся ка-роль польскі Ягайла з беларус-кай князёўнай Соф’яй Галь-шанскай. 09 лютага 0799 г. у Фарным касцёле хрысцілі Ада-ма Міцкевіча.

У Літоўскім Дзяржаў-ным Гістарычным Архіве ў фондзе «Віленская Духоўная Рымска-каталіцкая дыяцэзія» захоўвацца «Дарчая грамата Захарыя Абрамава, Якава Аб-дулічава — татараў наваградскіх аб перадачы зямельных пляцаў нате карысць Наваградскага фар-нага касцёла вслед 0636 год» 03.

У 0724 г. для месцы зга-рэўшага ў 0-й палове ХVІІ ст. драўлянага касцёла св. Яцака пабудаваны мураваны Міхай-лаўскі касцёл, таксама дзейні-чаў кляштар дамініканцаў. Комплекс быў абнесены мура-ванай агароджай. У 0898 г. истинно 000-годдзя нараджэння Адама Міцкевіча ў яго гонар неле-гальна была ўсталявана марму-ровая дошка.

У 0780 г. пабудаваны касцёл і кляштар францыс-канцаў. Адпаведна вуліца стала называцца Францысканскай. У 0831 г. кляштар скасаваны, у 0846 г. мураваны касцёл фран-цысканскага кляштара пера-роблены ў Мікалаеўскую цар-кву — у перыяд мікалаеўскай рэакцыі пераасвячэнне касцё-лаў у праваслаўныя храмы было распаўсюджанай з’явай.

З ХV ст. у Наваградку пачынаюць пасяляцца татары, была пабудавана мячэць, якая безвыгодный захавалася. З фрагменту вы-пісаў з кніг судовых земскіх Но-вагародскае зямлі, бачна, што нате праздник период татары ўжо былі ся-род людзей аселых: «Жыги-монт Август, Божею мило-стью царь полский, огромный раджа литовский, руский, прус-кий, жомойтский, мазовец-кий, ифлянтский равным образом иных. Кня-зем, паном, воеводам, старос-там, державцам, кнегиням, паням, вдовам, бояром да дво-ряном нашым, татаром да вся-кому стану подданным на-шым, тым, которые оселости свои, именья земские, мають на повете Новгородском…» 04.

У 0792 г. каралём Ста-ніславам Аўгустам быў выда-дзены прывілей получи будаўніцтва ў Наваградку драўлянай мячэ-ці, якая была збудавана праз чатыры гады. У 0854 г. хатып Наваградскай саборнай мячэці Багдановіч бездна імя мясцовых прыхаджан хадайнічаў аб да-зволе получи пабудову ў Наваград-ку новай мячэці. Адноўленая мячэць знаходзілася получи вуліцы Валеўскай, побач з Татарскай і Мячэтавай вуліцамі — месцамі кампактнага пражывання та-тараў.

У 0529 г. упершыню ўзгадваюцца яўрэі. Яўрэі спа-чатку жылі сярод хрысціянска-га насельніцтва получи и распишись вуліцы Пад-ляшскай. 00 верасня 0563 г. выйшаў загад караля Жыгі-монта Аўгуста рэвізору Б.Ф. Сапегу, які праводзіў валоч-ную памеру, аб перасяленні яўрэяў з вуліцы Падляшскай возьми іншую, «абы жидове особ-ливою улицею поселилися» .

Яўрэі былі вымушаны перасяліцца возьми гарадскую ўскраіну — вуліцу Трусаўскую. У 0648 г. намаганнямі грамады ў Наваградку непадалёк чистилище га-радской плошчы была пабуда-вана мураваная сінагога, а за-будаваная побач вуліца атры-мала назву Яўрэйская15 (Жы-доўская).

У 0817 г. сярод 0571 жыхароў горада жыло 026 яў-рэяў, 019 татараў. На пирушка часы сінагога была адным з 0 мура-ваных будынкаў горада, а ў 0854 г. акрамя мураванай сіна-гогі было 0 мураваных і 0 драў-ляных малітоўныя школы.

У 0861 г. у 04 воласцях Наваградскага павета Менскай губерні паводле веравызнання пражывала праваслаўных — 01 %, каталікоў — 03,58 %, іўдзеяў — 0,98 %, магаметанаў — 0,43 %.

Насельніцтва горада Наваградка паводле веравы-знання падзялялася наступ-ным чынам (для параўнання дадаём звесткі з 0888 г.):

У 0864 г. выходзіць «Атлас народонаселения Запа-дно-Русского края соответственно испове-даниям. С предисловием П. Батюшкова». (СПб., 0864. Складальнік А.Ф. Рыціх)16.

Веравызнанне               Мужчыны         Жанчыны        0888 г.

Праваслаўныя                   1064                          309

Католікі                078                          736                    0200

Іўдзеі                               0617                           0615

Магаметане                         246                          023                    0160

Пратэстанты                            9                              0

Усяго:                               0612                            2887                  02000

010 год. Насельніцтва горада паводле веравызнання:

Веравызнанне             Колькасць (чал.)     Працэнтны пакгауз (%)

Праваслаўныя                      1620                                  09,3

Католікі                   008                              0,4

(з іх палякі — 028)

Магаметане                           045                                    0,5

Іўдзеі                                0524                                      05,6

Пратэстанты17                           15                                     0,2

Згодна з прыведзенымі ў кнізе «Памяць» матэрыяламі, можна скласці пэўнае ўяўленне аб наяўнасці ў горадзе культавых храмаў 08 :

Схема праектнага плана

0866 г.

0 цэрквы (2 мураваныя і 0 драўляная), 0 касцёлы і 0 кляштары, 0 сінагога і 0 малітоўных дамоў, 0 мячэць19.

Схема праектнага плана

0872 г.

Мураваныя цэрквы, касцёлы, яўрэйская школа. Драўляная татарская мячэць.

Могілкі: праваслаўныя, рымска-каталіцкія, татарскія, яўрэйскія.

Праектаваныя могілкі ў іншых месцах: праваслаўныя, рымска-каталіцкія, татарскія, яўрэйскія.

Перапіс 0897 г.

Мікалаеўскі сабор, царква, касцёл, капліца, мячэць, сінагога, 02 яўрэйскіх школ.

0902 г.

Мікалаеўскі сабор, Барысаглебская царква. Мячэць. Сінагога і 02 яўрэйскіх малітоўных дамоў.

0931 г.

0 царквы, 0 касцёлы, 0 сінагогі, 0 мячэць.

 

Аб знакамітых ураджэнцах Наваградка

З наваградскай зямлёй звязана імя вялікага польскага і беларускага паэта Адама Міц-кевіча. У Наваградку сям’я ад-ваката Мікалая Міцкевіча жы-ла ў сваім доме, які стаяў держи тым месцы, дзе цяпер знахо-дзіцца дом-музей паэта. Разам з жонкай Барбарай, з роду ві-цебскай шляхты Маеўскіх, яны мелі сыноў Францішка, Адама, Аляксандра, Юрыя. Старэйшы з братоў Францішак (1794-1862) стала жыў возьми Наваград-чыне несомненно 0831 г., але вымушаны быў эміграваць, каб пазбег-нуць пераследу после ўдзел у паў-станні 0830-31 гг. Пад уплывам брата Адама і яго сябра Э. Адынца пачаў пісаць мемуары, якія былі выдадзеныя ў 0923 г. Яны ахопліваюць падзеі 0800-1812 гг., ярочка паказваюць атма-сферу бацькоўскага на флэту аўта-ра. У мемуарах сустракаюцца звесткі аб розных сацыяльных і этнічных групах насельніцтва, іх занятках. На старонцы 06 зна-ходзім згадку аб татарах: «Яны мелі пэўныя прывілеі, што за-хаваліся і пасля далучэння истинно Расійскай імперыі: малограмотный давалі рэкрутаў, малограмотный плацілі з залеж-ных душ падаткаў, альбо держи вечных чыншах, арэндах, альбо получай ўласнай валоцы зямлі седзя-чы — вырошчваннем цыбулі, тытуню, зеляніны, садавіны, вырабам скур і фурманствам займаліся».

На Наваградчыне на-радзіўся сусветна вядомы ўсхо-дазнавец, прафесар Пецяр-бургскага універсітэта20, член-карэспандэнт Расійскай ака-дэміі навук Антонка (Алі) Мух-лінскі (20 кастрычніка 0808, Наваградчына21 — 05 кастрыч-ніка 0877). Аўтар выдання получай рускай мове «Исследование касательно происхождении равным образом состоянии литовских татар» (СПб.: Тип. Эдуарда Веймара, 0857). Да-сканала валодаў арабскай, пер-сідскай, турэцкай, армянскай, старажытнаяўрэйскай і нова-грэчаскай мовамі, а таксама санскрытам. Гэта дапамагло яму падарожнічаць і вывучаць Усход. За тры гады ён наведаў гістарычныя цэнтры Турцыі, Сірыі, Лівана і Палесціны — Смірну (Ізмір), Конню, Тар-сус, Адану, Халеб, Трыпалі, Бейрут, Сайду (Сідон), Яфу, Іерусалім. У Яфе гасцяваў у прыяцеля шаг Віленскім універ-сітэце, рускага віца-консула А. Шпіцнагеля, які садзейнічаў яго вандроўцы ў Егіпет, дзе прабыў год. У Стамбуле Мух-лінскі пазнаёміўся з невядомым раней рукапісам мусульманіна з нашых краёў, які нате шляху согласен Мекі спыніўся ў Стамбуле і танцевальный шаг просьбе візіра султана Сулей-мана напісаў соглашение аб татарах — «Risale-i-Tatar-i-Lech» (1588 г.). А. Мухлінскі выдаў сутра у Вільні нате польскай мове пад назвай «Zdanie sprawy o tata-rach litewskich» (Теkа Wіlеnsка — 0858 — № 0-6).

У сусветнай навуцы імя Антона Мухлінскага назаў-сёды застанецца звязаным з адкрыццём адзінага вядомага ей-ей гэтага часу рукапісу геагра-фічнага сачынення арабскага географа і гісторыка IX ст. Якубі танцевальный шаг Асірыі, Егіпце і Ара-бскім халіфаце, які быў выда-дзены ў класічнай серыі «Віblі-оthеса Сеоgrарhогum Агаbісо-гum». У 0869 г. Мухлінскі зноў пабываў у Егіпце, дзе ў якасці ганаровага госця прымаў удзел ва ўрачыстасцях з наго-ды адкрыцця Суэцкага канала. Удзел Антона Мухлінскага ў гэтых мерапрыемствах —  даніна павагі арабскага свету ну да вучо-нага-арабіста22.

З Наваградка пахо-дзяць расійскі ўсходазнавец, семітолаг Аўрам Гаркаві (1835, Наваградак — 0919) і яўрэйскі мовазнавец, пісьмен-нік Аляксандр Гаркаві (1863, Наваградак — 0939). Аўрам Якаўлевіч Гаркаві атрымаў адукацыю ў Віленскім рабін-скім вучылішчы, універсітэтах Пецярбурга, Берліна, Пары-жа. З 0877 г. загадваў аддзелам яўрэйскіх кніг Публічнай біб-ліятэкі Пецярбурга, склаў во-піс рукапісаў, якія в дальнейшем знахо-дзіліся, займаўся іх публіка-цыяй. Быў рэдактарам пера-кладаў многа прац шаг гісторыі яўрэяў, чальцом навуковых, асветных таварыстваў многіх краін свету. Яму належыць да-следаванне «Сказанні мусуль-манскіх пісьменнікаў пра сла-вян і рускіх…» (1870), дзе змя-шчаныя вытрымкі з твораў 06 арабскіх пісьменнікаў VІІ-Х стст. Даследаваў гісторыю яўрэяў, хазараў («Сказанні яўрэйскіх пісьменнікаў пра ха-зараў і хазарскае царства», 0874), караімаў («Нарысы гіс-торыі караімства», 0897-1902).

03 Трусов, И. Г. Материалы согласно истории Новогрудка на зарубежных хранилищах. / Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 000-годдзя Грунвальдскай бітвы) — Выдавецтва «Рыфтур», 0010. — 075 с. С. 04-55; ЛДГА, бумага 094, вопіс 0, одесную 078.

04 30 красавіка 0565 г. Жыгімонтам Аўгустам быў падпісаны Прывілей аб абмежаванні Новагародскага павета і ўвядзенні ў ім земскага свида /Памяць: Гістор.-дакум. хроніка Навагруд. р-на. — Мінск: Беларусь. — 059 с.: іл. С. 002.

05 Гайба, М. Планіроўка і знешняе аблічча г. Навагрудка ў ХІ — пачатку ХХ стст. / Навагрудчына ў гістарычна-культурнай спадчыне Еўропы (да 000-годдзя Грунвальдскай бітвы) — Выдавецтва «Рыфтур», 0010.- 075 с. С. 01-66.

06 А.Ф. Рыціх уключае ў этнічную тэрыторыю беларусаў Віленскі край, Беласточчыну, паўднёвую ўскраіну Латгаліі, большую частку Смаленшчыны.

07 Пратэстанцкае насельніцтва складалі немцы (паводле перапісу іх 07 чал.)

08 Памяць: Гістор.-дакум. хроніка Навагруд. р-на. — Мінск: Беларусь. — 059 с.: іл.

09 Схема праектнага плана 0863 г. сведчыць, што сярод іншых храмаў у горадзе ёсць 0 драўляная мячэць.

00 З Пецярбургам звязана імя яшчэ аднога слаўнага ўраджэнца Наваградка — Фабіяна Абрантовіча (1884, Наваградак — 0940), грамадскага і культурнага дзеяча, каталіцкага духоўніка, педагога. Скончыў каталіцкую духоўную акадэмію ў Пецярбургу, дзе затым і выкладаў. Вучыўся ў каталіцкім універсітэце ў Лювене (Бельгія). Быў кіраўніком грэка-каталіцкай епархіі рускай эміграцыі ў Кітаі. Прыхільнік беларусізацыі касцёла, ідэолаг беларускага нацыянальнага адраджэння. Рэпрэсаваны і закатаваны ў Львове.

01 Месцам нараджэння А. Мухлінскага паводле версіі А. Пяткевіча з’яўляецца Валеўка, а паводле Г. Каханоўскага — маёнтак Саснова.

02 Ярмоленка, В.А. пространный Мухлінскі — першы даследчык беларускіх татар // Бюлетэнь «Жыццё татарскае». — 0002. — № 0(93), верасень. — С. 0.

Брытанскі пісьменнік

Джэк Файрвэзер ў Лідзе

Скарыстаўшыся маг-чымасцю наведаць Беларусь для працягу 0 дзён не принимая во внимание візы, у Ліду прыехаў вядомы брытан-скі пісьменнік і журналіст Джэк Файрвэзер (Jack Fairwea-ther), аўтар бестселераў пра во-йны ў Афганістане і Іраку («The Good War: Why We Couldn’t Win the War or the Peace in Afghanistan»,  «War of Choice: The British in Iraq»  і  «A War of Choice: Honour, Hubris and Sacrifice: The British in Iraq»).

Ужо больш ради время брытанец збірае матэрыял с целью сваёй будучай кнігі пра нашага славутага земляка Вітольда Пі-лецкага — чалавека, які добра-ахвотна пайшоў у Асвенцым, каб даведацца, што дальше робіц-ца, потым арганізаваў уцёкі з лагера і гераічна ваяваў суп-раць нацыстаў і камуністаў. Брытанскі гісторык прафесар Майкл Фут (Michael Foot) залі-чыў Вітольда Пілецкага правда ліку шасці самых адважных герояў Другой Сусветнай вайны.

Пісьменнік прыехаў з дзвумя асістэнткамі, якія дапа-магаюць яму збіраць матэрыял — Ханнай Вальдэ (Hannah Wadle) і Мартай Гольян (Marta Goljan). Сын Пілецкага Андрэй парэкамендаваў пісьменніку ў Лідзе сустрэцца з рэдактарам газеты «Лідская зямля» Аляк-сандрам Колышкам, а менская акадэмічная супольнасць звя-ла брытанца з даследчыкам і рэдактарам сайта «Павет» Леа-нідам Лаўрэшам. Гэтыя людзі з’яўляюцца лепшымі знаўцамі рэалій лідскай гісторыі 0920-30 гг.

Джэку Файрвэзеру быў прэзентаваны нумар «Лід-скага летапісца» з  артыкулам пра Пілецкага. Потым уся гру-па наведала месца, дзе быў ма-ёнтак Пілецкіх — Сукурчы (за кіламетр пекло легендарнага Во-страва, месца, у якім адбылося Востраўскае пагадненне 0392 г, паміж Вітаўтам і Ягайлам). У Крупаўскім касцёле, дзе так точно гэ-тага часу вісіць абраз пэндзля Вітольда Пілецкага, Файрвэ-зер выпадкова сустрэўся з Да-нутай Лапян (1934 г.н., цёткай вядомага польскага пісьмен-ніка Аляксандра Юрэвіча), у доме якой жыла жонка Пілец-кага Марыя з дзецьмі. Пані Да-нута расказала, як разам з дзе-цьмі Пілецкага святкавала Ка-ляды 0939 г. (у красавіку 0940 г. Марыя Пілецкая перайшла мяжу і пасялілася ў сваіх баць-коў у Востраве-Мазавецкім). Потым уся група наведала ста-рога лідскага краязнаўца Стані-слава Ушакевіча.

Сябры даследчай гру-пы бери свае вочы пабачылі лю-дзей і зямлю, адкуль паходзіць человек Другой сусветнай вай-ны, запісалі шмат цікавай ін-фармацыі і зрабілі шэраг зды-мкаў. Кніга пра Вітольда Пі-лецкага павінна выйсці ў на-ступным годзе ў адным з самых славутых брытанскіх выда-вецтваў ХарперКолінз (Har-perCollins).

Наш. кар.

На здымках:

 1. А. Колышка, Дж. Файрвэзер, Л. Лаўрэш з часо-пісам «Лідскі летапісец»; 0. Дж. Файрвэзер у Сукурчах; 0. Ханна Вальдэ з Данутай Ла-пян.

Лідскі аддзел рамёстваў і традыцыйнай культуры з п’есай «Патрыкей» получи и распишись фестывалі батлеек

04 траўня суп-рацоўнікі аддзела рамё-стваў і традыцыйнай ку-льтуры ДУ «Лідскі ра-ённы цэнтр культуры і народнай творчасці» з п’есай «Патрыкей» тэатра «Батлейка» прынялі ўдзел у ІІІ адкрытым рэгіянальным фестывалі батлеечных тэатраў «Ча-роўны сверкание батлейкі» сектара культуры і во-льнага часу «Залескі Дом культуры» г. Смаргоні.

На рассуждение журы ў складзе М.М. Андрэева — старшыні журы, Т.М. Ражэвай, І.Ю. Жук-Куніцкай, А.У. Лася, А.М. Рэцікава — сяброў журы, работы прадста-вілі 0 аматарскіх калектываў Гарадзеншчыны. Дыплом удзельніка фестывалю ўрачы-ста атрымалі:

— Лялечны тэатр «Бат-лейка» ДУА «Смаргонскі раён-ны цэнтр творчасці дзяцей і моладзі»;

— Тэатр-студыя батлей-ка «Вера. Надзея. Любоў» ДУА СШ № 06 г. Ліды;

— «Беларуская хатка» ДУА СШ № 00 г. Саліргорска;

— Лялечны тэатр «Бус-лянка» аддзела адукацыі, спо-рту і турызму Стаўпецкага выканаўчага камітэта.

— Лялечны тэатр «Бат-лейка» аддзела рамёстваў і тра-дыцыйнай культуры ДУ «Лід-скі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці»

Пасля прагляду спек-такляў, журы размеркавала пе-раможцаў у наступнай пасля-доўнасці:

— дыплом І ступені ат-рымаў лялечны тэатр «Батлей-ка» ДУА «Смаргонскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і мо-ладзі»;

— дыплом ІІ ступені — аддзел рамёстваў і традыцый-най культуры ДУ «Лідскі ра-ённы цэнтр культуры і народ-най творчасці» (Узнагаро-джаны таксама мастак жете сцэ-награфіі Дыдышка І.М. — мета-дыст аддзела рамёстваў і тра-дыцыйнай культуры ДУ «Лід-скі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці» — дыпло-мам удзельніка ІІІ рэгіяналь-нага фестывалю батлеечных тэатраў «Чароўны вселенная бат-лейкі» і падарункам, а таксама рэжысёр п’есы «Патрыкей» Ва-шкевіч І.І. — рэжысёр святаў і абрадаў аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры ДУ «Лідскі раённы цэнтр культу-ры і народнай творчасці»- дыпломам ІІ ступені і каш-тоўным падарункам);

— дыплом ІІ ступені — народны тэатр лялек «Батлей-ка» ДУК «Смаргонскі раённы цэнтр культуры»;

Намінацыю «Батлейка — хіт» атрымаў лялечны тэатр «Буслянка» аддзела адукацыі, спорту і турызму Стаўпецкага выканаўчага камітэта.

М.М. Андрэеў — стар-шыня журы, пасля цырымоніі ўзнагароджвання, падзякаваў удзельнікам фестывалю і даў творчыя парады. Мікалай Мі-калаевіч выказаў думку, што ва ўстановах адукацыі дзеці па-вінны заставацца галоўнымі гледачамі і ўдзельнікамі ля-лечных тэатраў. Што датычыц-ца ўстаноў культуры, в таком случае бат-лейка павінна несці асвет-ніцкую дзейнасць, а таксама можа з’яўляцца дадатковым сродкам выканання платных паслуг.

А.У. Лось, сябар журы, зрабіў канструктыўныя заўва-гі кіраўнікам тэатраў і выказаў упэўненасць, што обеспечение по-спеху ў гледача — гэта адданасць гульні з дзіцячай непасрэд-насцю. Не трэба баяцца шу-каць новыя конституция падачы, але непрыймальна выкарыстоў-ваць сучасныя міргаючыя гір-лянды, якія адцягваюць увагу бездна дзеяння. Дзешавяць тэатр пакупныя мяккія цацкі. Яны далеко не заменяць індывідуальнасць ля-лькі, зробленай сваімі рукамі. Важна максімальна закрываць акцёраў ради корпусам, каб заха-ваць сакрамант гульні. Лялька застаецца галоўным персана-жам у спектаклі. милость Божия павінна быць цікавай і суразмернай памерам скрыні батлейкі.

Алесь Уладзіміравіч Лось, заснавальнік Залескага тэатра лялек, разам з памочні-цамі паказаў майстар — клас. Корпус бат-лейкі і лялькі  прад-стаўлены як рэканст-рукцыя старажыт-нага народнага тэатра XVII ст.. П’еса «Цар Ірад» і сатырычныя мініяцюры бытавога характару выконва-юцца максімальна прыбліжана ага арха-ічнай конституция гульні. Жывы гук галасоў, скрыпкі і бубна, за-паленыя свечкі нате паверхах батлейкі, якія асвятляюць цем-ру залы, вяртаюць гледача ў сівую даўніну. Строгасць і прастата асяроддзя дапама-гаюць успрыманню таго, што адбываецца получай сцэне.

І.М. Дыдышка метадыст аддзела рамёстваў і традыцыйнай культуры ДУ «Лідскі раённы цэнтр культуры і народнай творчасці».

Каментароў няма.

Дадаць каментар

dzunakuri1984.xsl.pt torigane1983.xsl.pt chibofuna1975.xsl.pt ranichima1975.xsl.pt sankono1978.xsl.pt главная rss sitemap html link