Удосконалення та диверсифікація боргової політики України на контексті інвестиційних та інноваційних процесів

Поділитися Share on Facebook 0 Tweet about this on Twitter Share on Google+ 0 Share on LinkedIn 0 Share on Reddit 0 Pin on Pinterest 0 Print this page

В статті визначено та проаналізовано напрями удосконалення боргової політики України во контексті необхідності фінансування інвестиційних та інноваційних процесів ради рахунок позикових коштів; розроблено пропозиції щодо розвитку альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків, розширення ролі місцевих запозичень у розвитку регіонів та використання накопичених активів пенсійних фондів як джерел інвестування у пріоритетні на держави напрямки та сфери на Україні.

In the article certainly and directions of improvement of promissory policy of Ukraine are analysed in the context of necessity of financing of processes of investments and innovative due to facilities of loans; suggestions are developed in relation to development of alternative instruments of financing of budgetary charges, expansion of role of the local borrowings at development of regions and use of the accumulated assets of funds of pensions as sources of investing in for the state directions of priorities and spheres in Ukraine.

Вступ

Постановка проблеми. Пріоритетними завданнями української держави є забезпечення сталого економічного розвитку, ефективного функціонування елементів державного механізму, поєднання стратегій національної політики на різних сферах економічного, політичного та соціального життя чтобы досягнення головної мети – підвищення якості життя населення та здобуття гідного місця Україні у світовому просторі. Боргова політика нашої держави сверху сучасному етапі характеризується відсутністю систематизованості, плановості, а процес регулювання державного боргу – суперечливістю, неефективною дією різних елементів його несформованого механізму. Тому актуальним стає формування теоретичних основ фінансово-економічного механізму регулювання державного боргу, який повинен стати базою для того створення концепції наукового управління державним боргом, важливим інструментом реального впливу в раціоналізацію політики державних запозичень, запобігання борговій кризі. Боргова політика має стати іманентною складовою фіскально-бюджетної політики, а державні позики розширити фінансові можливості бюджету, виступаючи інструментом збалансування у часі державних витрат і податкових надходжень.

Необхідність розв’язання наявних проблем возле реалізації боргової політики потребує пошуку шляхів вдосконалення механізму управління та обслуговування державної заборгованості України.

Аналіз досліджень і публікацій. Державний борг є предметом дослідження і дискусій багатьох вчених, управління державним боргом розглядають як з точки зору важливості чтобы фінансової політики держави, круглым счетом і з точки зору перспектив формування та розвитку національної економіки. Серед західних вчених особливої уваги заслуговують праці Д.Рікардо, Р.Барро, Дж.Кейнса, Д.Бьюкенена, Р.Девіса, А.Лернера, М.Карлберга, Ф.Модільяні, Ф.Фрідмана, Р.Масгрейв, Ш.Планкарта. Вагомий внесок у розробку фундаментальних питань державного боргу зробили російські вчені Б.Болдирев, Л.Красавіна, Ю.Осіпов, В.Сутоміна, В.Федоров. Теоретичним і практичним питанням державного боргу присвячено роботи українських дослідників: В.В. Козюка, В.А Андрущенка, О.І. Барановського, З.О. Лютого, О.В. Плотнікова, Н.В. Зражевської, Я.В Онищук, Ю.К. Алексєєва. Відомими є праці А.Гальчинського, В.Гейця, Т.Вахненко, І.Луніної, Г.Кучера, Є.Новицького. Проблеми боргової політики висвітлювалися на численних публікаціях ряду провідних зарубіжних авторів, зокрема Р.Бубеля, Р.Бьоттгера, А.Деміргук-Кунта, Е.Долана, Р.Лівайна, П.Кругмана, Ф.Мішкіна, А.Сантомеро, Е.Скелтона, Дж.Стігліца, У.Томпсона, Д.Ханс-Ульриха. Водночас всё-таки більш барином досліджується проблематика інноваційного, інформаційно-технологічного розвитку, зокрема такими авторами, як Дж.Адер, Д.Арчібугі, Д.Бартон та інші. Питанням оптимізації національної боргової політики та грошово-кредитної системи взагалі, зважаючи держи цілі технічної модернізації економіки, її інноваційного розвитку було приділено чимало уваги во публікаціях вітчизняних економістів та спеціалістів з країн СНД. Так, аналогічні проблеми вивчаються вітчизняними фахівцями, зокрема Н.Багровим, В.Будкіним, В.Міщенком, В.Новицьким, Ю.Пахомовим, О.Петриком, М.Савлуком, Н.Савченком, О.Сосніним, В.Стельмахом, В.Усоскіним.

Постановка завдання. Проте, получи и распишись свой погляд, необхідно розробити підхід, який інтегрував би питання боргової політики та інноваційної стратегії з метою наукового обгрунтування мобілізації фінансових ресурсів на інтересах найбільш динамічних та перспективних сфер реального сектору економіки.

Метою дослідження є визначення напрямів удосконалення боргової політики України во контексті інноваційних та інвестиційних процесів, виявлення напрямів диверсифікації боргової політики України.

Виклад основного матеріалу. Сучасний осанка наукової сфери України обумовлено довгостроковим негативним впливом загальноекономічних проблем, пов’язаних зі структурною деформованістю економіки країни, домінуванням на ній низькотехнологічних галузей, виробництв продукції з низьким рівнем доданої вартості, які об’єктивно малосприйнятливі впредь до сучасних наукових досягнень. Негативно вплинула нате розвиток наукової сфери некомпетентна державна політика проведення неоліберальних ринкових реформ (приватизація, трансформація бюджетної, податкової, кредитної та інших фінансово-економічних систем) фактично кроме врахування науково-технологічного фактору та його впливу нате ефективність і конкурентоспроможність вітчизняної економіки. У відношенні впредь до науки здійснювалась безперспективна політика «виживання» існуючого науково-технічного потенціалу замість його оновлення та якісного покращання для того приведення у відповідність з потребами ринкової економіки.

Отримана у спадок з радянських часів малоефективна построение фінансування української науки вслед за часи незалежності майже безвыгодный змінилася, залишившись високо залежною від державних коштів. Проте відбулося значне скорочення обсягів інвестування во науку як державою, этак і підприємництвом. Розмір інвестицій, які вкладаються у вітчизняну науку, дуже незначний (менше 0 % ВВП), що об’єктивно лишає її можливості реалізувати свою функцію ефективного наукового забезпечення інноваційного розвитку економіки. У прийнятій нате Лісабонському саміті на 0000 році стратегії Європейське Співтовариство визнало необхідним привести витрати в наукові дослідження і розробки предварительно 0 % ВВП. Світовий досвід підтверджує, що потужна реалізація економічної функції власної науки, її вирішальний вплив получай розв’язання проблем технологічного оновлення виробництва во країні і масштабний випуск конкурентоспроможної продукції можливі лише из-за умови, если торба витрат получай науку перевищує 0,9 % (для України, враховуючи, що значна частина ВВП перебуває на «тіньовому» секторі економіки, цей поріг оцінюється близько 0,7 % ВВП).

Законодавчо визначено, що бюджетні витрати получи и распишись цивільні наукові дослідження во Україні мають становити безвыгодный менше 0,7 % ВВП. Однак, для практиці загальні витрати получай наукові дослідження і розробки (з усіх джерел) на Україні после останні роки коливалися між 0 та 0,5 % ВВП, а во період кризи – 0,96 % ВВП і менше. Тому назріла нагальна необхідність у зламі негативних тенденцій, що склалися во науковій сфері, спрямуванні державної політики, і зокрема боргової політики, сверху формування якісно нового науково-технічного потенціалу, максимального його використання про переведення вітчизняної економіки держи інноваційний путь розвитку [10].

В процесі реформування боргової політики України, сверху свой погляд, ключовим завданням, пов’язаним із використанням державних запозичень во якості одного з інструментів формування інноваційного розвитку української економіки, є наукове обґрунтування і методологічно правильне визначення напрямів використання запозичених коштів. На нашу думку, державні боргові запозичення (як внутрішні, что-то около і зовнішні) здатні позитивно вплинути получи всю економіку країни, тільки якщо вони будуть спрямовані сверху вирішення стратегічних завдань радикального підвищення ефективності використання інтелектуального і кадрового потенціалу України держи шляху переходу від сировинного до самого наукомісткого розвитку, а саме:

0. Створення умов с целью розширеного відтворення природних ресурсів. Це означає комплексну реалізацію економічних, правових та організаційних заходів, які стимулюватимуть природокористувачів провести діяльність щодо відновлення (розвідки та освоєння) запасів корисних копалин на обсягах, що перевищують обсяги їхнього видобутку та експлуатації.

0. Розвиток енергетичного потенціалу і переведення країни возьми енергозберігаючий дорога розвитку. Вирішення цієї задачі санкционировать зняти обмеження интересах швидкого економічного зростання та знизити енергетичну складову у вартості товарів та послуг (адже рівень енергоємності ВВП на Україні найвищий во Європі і досягає 0 кг умовного палива держи 0 дол. США ВВП). Це, во свою чергу, зменшить обсяги критичного імпорту та потребу у іноземній валюті, відтак полегшить обслуговування зовнішнього боргу.

0. Розвиток системи технічного регулювання, адекватної особливостям національної економіки, та забезпечення відповідності продукції українського виробництва світовим стандартам безпеки і якості. Це стане важливим чинником підвищення конкурентоспроможності продукції та нарощування високотехнологічного експорту.

0. Підвищення конкурентоспроможності транспортної системи України і реалізація її транспортного потенціалу. Інтеграція України давно світової транспортної системи здатна вслед за рахунок реалізації її транзитного потенціалу суттєво збільшити експорт транспортних послуг. Створення і розвиток бери території України міжнародних транспортних коридорів обумовлює необхідність модернізації і будівництва нових морських терміналів, удосконалення системи управління рухом, обробки і розподілу вантажів, здійснення комплексної модернізації автодорожньої та залізничної мережі, що традиційно є сферою ради здійснення державних інвестицій.

0. Створення умов к формування получи території України єдиного інформаційного простору, що є ключовою умовою реалізації потенційних конкурентних переваг України. В цьому контексті необхідно зосередити зусилля держи побудові експортно-орієнтованої моделі українського ринку інформаційних технологій, інтеграції давно світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Відтак позикові кошти необхідно спрямовувати бери [5]:

– сприяння розширенню попиту держи інформаційно-комунікаційні послуги, які виробляються всередині країни;

– сприяння подоланню бар’єрів виходу вітчизняних компаній, які працюють у сфері ІКТ, сверху зовнішні ринки;

– регулювання (демонополізацію) сектора телекомунікацій;

– оптимізацію оподаткування сфери ІКТ;

– стимулювання ефективності і розвитку системи технопарків, розвиток системи венчурного інвестування;

– реалізацію програм розвитку систем профільної і вищої спеціальної освіти.

Ми підкреслюємо, що особливу частку у реформуванні боргової політики займає визначення напрямів використання запозичених державою коштів. Слід констатувати, що во Україні расчетливо никак не використовується потенціал боргових фінансів. Основна частина залучених после допомогою позик коштів витрачається для фінансування поточних видатків бюджету. Усі надходження від випуску внутрішніх і зовнішніх облігацій використовувалися получай фінансування поточних видатків бюджету. Для фінансування проектів розвитку використовуються лише кошти від міжнародних фінансових організацій та іноземних банків. Це свідчить относительно необхідність удосконалення системи планування, реалізації та контролю из-за проектами розвитку, що фінансуються ради рахунок державних позик. Борговою стратегією повинні бути визначені пріоритети запозичень, граничні розміри державного боргу та напрями використання залучених коштів. Слід передбачити та законодавчо визначити, орієнтуючись получи світовий досвід, пріоритетне використання позик про інвестиційних проектів та інституційних програм з метою забезпечення зростання економіки та доходів бюджету.

Підсумовуючи вищезазначене, ми вважаємо, що використовувати залучені следовать допомогою позик кошти доцільно у трьох основних напрямах:

в проведення структурних реформ, фінансування інвестицій на інфраструктуру та людський капітал;

бери комерційні проекти, які будуть окупними і сприятимуть зростанню доходів;

получи и распишись соціальні проекти, ефект від яких полягає у збільшенні суспільного добробуту.

Як стверджують В. Істерлі та Л. Сервен, недостатні інвестиції во інфраструктуру досить сплошь и рядом створюють ілюзію стійкої бюджетної політики. Хоча це сприяє зменшенню поточного бюджетного дефіциту, однак, може мати серйозні наслідки у вигляді сповільнення темпів росту економіки на майбутньому, що, во свою чергу, неблагоприятно впливає в довгострокову фінансову стійкість. Є досить багато переконливих доказів того, що успішні інвестиції на інфраструктуру дають значну віддачу, яка перевищує стандартну вартість запозичень у країнах з середнім рівнем доходів. Тому підтримка певного рівня фінансування інфраструктурних інвестицій вслед за рахунок державних позик є виправданою, оскільки сприяє стійкості фінансової системи на довгостроковій перспективі. В Україні необхідно інвестувати у людський капітал з метою вдосконалення підготовки робочої сили, підвищення рівня знань (як у державному, в такой мере і приватному секторах) та досягнення вищої продуктивності праці. Вкладення у людський капітал збільшують потенціал стосовно виробництва товарів та послуг, забезпечуючи стабільне економічне зростання. Як узагальнює Н. Г. Манків у нових дослідженнях з економічного зростання, що людський капітал має принаймні малограмотный менше значення, ніж фізичний, в целях пояснення розривів у рівні життя між різними країнами. Ефект від інвестицій у людський капітал невыгодный виявляється у короткотерміновому періоді, тому подле кредитному методі мобілізації коштів интересах таких інвестицій це слід враховувати [8].

Комерційні проекти, що фінансуються следовать рахунок державних позик, повинні бути складовою пріоритетних загальнодержавних програм, які визначають розвиток економіки в інноваційній основі. Використовувати кошти, залучені получи и распишись ринку державних запозичень, в целях фінансування інвестиційно-інноваційних проектів необхідно вдосконаливши механізм капітального бюджетування ради рахунок оптимізації процесів планування, розподілу і контролю из-за капітальними видатками. Вирішальне значення в целях успішної діяльності партнерства державного та приватного сектора мають належна розробка та дотримання програмних і правових засад, а це, на свою чергу, нерозривно пов’язано з політичною підтримкою відповідних програм.

Фінансування соціальних проектів ради рахунок коштів від емісії державних цінних паперів є виправданим суспільно-політичними чинниками, однак, економічний ефект є більш розсіяним і його досить технично виміряти. На думку Р. Масгрейва, упереджене ставлення впредь до боргового фінансування видатків соціального характеру применшує фінансові можливості країн, що переживають економічні труднощі, населення яких у першу чергу потребує задоволення нагальних соціальних і побутових потреб як умови подальшого розвитку. Певні державні видатки соціальної спрямованості, що фінансуються вслед рахунок державних позик, мають високий соціально-психологічний ефект інтерпретації, тобто, уряд може інвестувати невелику суму, а соціальний ефект если досить значним. На сучасному етапі розвитку країни фінансування соціальних проектів следовать рахунок позик доцільно проводити у незначних обсягах [12].

На жаль, замкненість українського ринку ОВДП та диспропорції во їхній дохідності невыгодный дають підстав вважати їх привабливими фінансовими інструментами с целью залучення коштів банків та інших інституційних інвесторів. Відтак, необхідно продовжити розробку нових боргових інструментів, спрямованих получи и распишись певні групи інвесторів (у тому числі, для дрібного українського інвестора – фізичну особу), які дозволили б максимально повно абсорбувати нагромаджений у суспільстві інвестиційний потенціал.

На нашу думку, боргова політика України потребує значного удосконалення шляхом поліпшення її нормативно-інституційного забезпечення, розширення спектру інструментів та кола завдань та пріоритетів. Дієвим важелем підвищення спрямованості боргової політики України держи завдання економічного розвитку може стати інституційне розмежування запозичень, отримуваних з метою обслуговування та погашення держборгу, та запозичень для цілі розвитку шляхом виведення бюджетних видатків розвитку на окремий розділ бюджету, виконання якого знаходитиметься у компетенції Державного Банку реконструкції і розвитку.

Такий інституційний механізм дозволить:

– перекинуть фінансування частини видатків розвитку бери кредитну основу;

– забезпечити довгострокове фінансування державних інвестиційних програм получай основі Програми державних інвестицій;

– забезпечити проверка вслед за цільовим характером та ефективністю реалізації гарантованих державою кредитів;

– узгодити та контролювати реалізацію бюджетних інвестиційних програм, які разом здійснюються вслед за рахунок спеціального фонду бюджету;

– сформувати, з використанням ринкових інструментів оцінки ефективної вартості запозичень, оптимальний обсяг державних запозичень понад потреби, обумовлені необхідністю обслуговування держборгу.

Зважаючи получи викладене вище, надзвичайно актуальним з точки зору як забезпечення майбутніх боргових виплат у повному обсязі, беспричинно і стимулювання прискорених темпів економічного зростання у середньо- та довгостроковій перспективі є підвищення віддачі від державних інвестицій. Це потребує вирішення наступних ключових завдань:

– оптимізації та скорочення переліку державних цільових програм, узгодження обсягів фінансування державних цільових програм із обсягами фінансування бюджетних програм у розрізі головних розпорядників;

– складання проекту інвестиційного бюджету получи середньострокову перспективу (3-5 років) та його узгодження із основними параметрами середньострокового бюджетного плану;

– застосування методології аналізу «затрати – вигоди» впредь до всіх минуя винятку державних інвестиційних проектів із розвитку фізичної інфраструктури, забезпечення прозорості методики вибору об’єктів інвестування та розробки комплексної системи моніторингу виконання бюджетних інвестицій;

– розробки економічних критеріїв с целью виділення бюджетних інвестицій на залежності від: ступеня завершеності, можливості співфінансування з інших джерел, масштабу утворення міжрегіональних вигод, міри комерціалізації результатів інвестицій, можливості економії держи масштабах виробництва, рівня економічного розвитку регіону тощо.

Реалізації бюджетного інструментарію стимулювання економічного розвитку сприятиме формування середньострокової програми державних інвестицій (ПДІ). Сьогодні ПДІ розробляються й ефективно реалізуються у багатьох країнах: Польщі, Чехії, Болгарії, Латвії, Казахстані, Киргизії тощо. Застосування середньострокового програмного підходу накануне фінансування державних інвестицій забезпечує збалансування прийнятих державою зобов’язань із наявними фінансовими ресурсами, розширення горизонту фінансового планування інвестицій ради межі щорічного бюджету, відтак – дотримання безперервності фінансування протягом інвестиційного циклу, підвищення ефективності державних інвестицій чрез стандартизацію та формалізацію процедур відбору, підготовки, реалізації та моніторингу інвестиційних проектів.

Згідно міжнародної практики програми державних інвестицій, як правило, охоплюють період у три або чотири роки й розробляється щорічно із «ковзним» горизонтом интересах програмування та включає інвестиції центрального уряду й інвестиції підприємств та організацій, які фінансуються повністю або частково з центрального бюджету. Водночас, у деяких країнах програми державних інвестицій охоплюють також автономні інвестиції державних підприємств та місцевих органів влади, тобто ті, які безграмотный покриваються з національного бюджету. Така пятая четверть дозволяє отримати більш ґрунтовну інформацію щодо сумарних інвестицій державного сектора. Кошти, асигновані бюджетом нате фінансування програми державних інвестицій на Україні, мають концентруватися в особових рахунках Державного Банку реконструкції і розвитку (ДБРР). На ДБРР мають бути покладені функції контролю фінансової спроможності інвестиційного проекту, послідовності його реалізації, цільового характеру використання асигнованих коштів, наступної концентрації прибутку від державної частки во реалізованому інвестиційному проекті [7].

Не варто забувати також, що Україна вступає предварительно нового етапу свого розвитку, який потребуватиме відчутного збільшення абсолютного обсягу бюджетних видатків з метою фінансування цілей реалізації соціальних програм, державного будівництва та соціально-економічного розвитку. Проте, ця потребность никак не повинна ототожнюватися з можливістю значного збільшення позичкового фінансування бюджету, особливо – із зовнішніх джерел. Відтак, враховуючи також й странность макроекономічних проблем та загроз, які супроводжують процес позичкового фінансування державних видатків, економічна стратегія держави має бути спрямована нате пошук альтернатив такому фінансуванню. Йдеться як ради безпосереднє наповнення бюджету держави завдяки послідовній політиці оптимізації податкового навантаження та детінізації економіки, таково і оборона зменшення потреби во прямих бюджетних видатках особливо внаслідок децентралізації фінансування відповідних завдань. На нашу думку, пріоритетними напрямками такої політики мають бути:

– Оптимізація ефективності фінансування завдань, що належать прежде сфери компетенції держави та місцевої влади: житлово-комунальної сфери, медичного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо, шляхом залучення впредь до їхнього підрядного виконання бери тендерній основі приватних компаній та суб’єктів підприємництва.

– Розвиток страхових механізмів пенсійного забезпечення, медичного обслуговування, страхових принципів фінансування отримання вищої та спеціальної освіти тощо.

– Заохочення комерційного кредитування суб’єктів господарської діяльності, насамперед тих, які сьогодні обґрунтовано отримують державну фінансову підтримку у вигляді податкових та інших пільг, субсидій, дотацій тощо.

– Заохочення розвитку механізмів випуску корпоративних облігацій, розрахованих як нате внутрішній, круглым счетом і нате зовнішній ринки.

– Цілеспрямований розвиток інститутів та інструментів фондового ринку, во тому числі – підтримка первинної емісії цільових інвестиційних цінних паперів.

– Залучення до самого економічного обороту золотовалютних резервів у якості гарантійного фонду в целях залучення інвестиційних кредитів та фонду довгострокового рефінансування банківської системи. Необхідними передумовами включення відповідних механізмів є ринковий, а безвыгодный державно-бюрократичний норов механізмів розподілу фінансових коштів, ефективна робота фінансових інститутів, використання державних фінансових активів для того підтримки та активізації дії ринкових механізмів.

– Продаж тимчасово вільних коштів з рахунків Держказначейства, получи и распишись ринку міжбанківських кредитів з метою зменшення потреби на державних запозиченнях та збільшення кредитного потенціалу економіки.

– Розширення місцевих позик, розробка ефективного регулятивного механізму управління місцевими запозиченнями.

Важливим кроком, який дозволив би посилити мультиплікативний ефект від коштів, які акумулюються фіскальними засобами, може стати продаж тимчасово вільних коштів возьми рахунках головних розпорядників Держказначейства, в ринку міжбанківських кредитів. Вихід Держказначейства возьми міжбанківський ринок практикувався наприкінці 0000 р. (з наданням кредитів «овернайт» найбільшим комерційним банкам України), хоча й безграмотный був урегульований нормативно. На нашу думку, такий механізм міг би стати досить дієвим важелем зменшення потреби на державних запозиченнях та збільшення кредитного потенціалу економіки.

На нашу думку, важливим напрямом диверсифікації боргової політики держави має стати розширення місцевих позик і також інвестування недержавних пенсійних фондів. Як ми зазначали, спрямування фінансових ресурсів в інвестиційні, інноваційні проекти, розширення інфратруктури є запорукою економічного розвитку і стабільності. Проте, централізоване фінансування створює надмірний тиск сверху Державний бюджет, що спричинює його дефіцит, необхідність здійснення позик, що на свою чергу збільшує обсяги Державного боргу. Тому, ми вважаємо доцільним, во процесі формування ефективної боргової політики України, децентралізувати фінансування витрат получи и распишись розвиток країни і сприяти оптимальному залученню коштів органами місцевого самоврядування, що використовуватимуться нате найбільш поширені види програм економічного і соціального розвитку територіальних громад: програми будівництва житла, які мають после мету благоустрій постійних мешканців регіону; програми розвитку комунальної мережі, телефонізації, газифікації; програми розвитку системи освіти, охорони здоров’я тощо. У цілому можна констатувати, що застосування муніципальних позик є, безумовно, ринковим інструментом залучення коштів, дозволяє вирішити низку проблем соціального характеру, начисто безграмотный суперечить засадам промислової політики та її інвестиційного забезпечення. Також чрез проведення пенсійної реформи необхідно сформувати нову багаторівневу систему пенсійного забезпечення, яка здатна виконувати безвыгодный лише компенсаційну функцію на системі економічних відносин, а й інвестиційну. Її реалізація нате практиці стає можливою завдяки створенню системи недержавних (приватних, корпоративних) накопичувальних фондів, які, по части суті, є інститутами спільного інвестування получи фінансовому ринку країни.

Оскільки во розвинутих країнах ринок муніципальних цінних паперів виступає одним із динамічних, високотехнологічних і значних ради обсягом сегментів національного фондового ринку, в таком случае його виникнення та розвиток підпорядковуються закономірностям функціонування останнього та повністю залежить від ступеня його розвинутості. Тому ринок муніципальних облігацій, як складова фондового ринку України, поки що знаходиться лише возьми початковій стадії свого розвитку. Так, станом в початок 0009 року обсяг муніципальних запозичень, здійснених шляхом емісії боргових цінних паперів, становив близько 0,66 % величини всіх випущених цінних паперів. Хоча досвід країн з перехідною економікою свідчить относительно можливість досягнення місцевими позиками рівня 0 %-3 % ВВП вне створення серйозних загроз для того фінансової стабільності [14].

Основними причинами цього феномену на Україні є – відсутність належних гарантій про кредиторів щодо повернення вкладених коштів, існування значних макро-фінансових ризиків, низький рівень автономності місцевих органів подле проведенні власної фінансової політики та відсутність досвіду управління боргами получи місцевому рівні. В Україні дії міських органів влади щодо залучення коштів от випуск облігацій никак не набули систематичного характеру, цей інструмент застосовувався епізодично. Таким чином, ринок муніципальних цінних паперів потребує якнайшвидшого розвитку. Конкретна робота має проводитися вслед за двома напрямами: по-перше, розвиток інфраструктури фондового ринку взагалі та відповідного сектора, зокрема, з одночасним зміцненням кадрового, матеріально-технічного, законодавчого потенціалу, по-друге — підвищення надійності муніципальних цінних паперів, привабливості в целях інвесторів, ліквідності. Виконання цих умов безотложно із забезпеченням цільового використання зібраних коштів здатне посилити інвестиційний потенціал регіонів.

Як зазначають вітчизняні фахівці з цієї галузі, основні чинники, які стримували і продовжують стримувати розвиток цього сегменту вітчизняного фондового ринку, такі:

відсутність дієвого механізму гарантування прав кредиторів;

недостатня ліквідність та привабливість муніципальних облігацій во порівнянні з іншими борговими інструментами фондового ринку;

відсутність обґрунтованої інформації щодо цільового використання залучених коштів та строків окупності проектів;

законодавчі обмеження щодо розвитку як зовнішніх, приближенно і внутрішніх муніципальних запозичень;

невисокий рівень довіри інвесторів впредь до держави чрез нестабільність економічної та, особливо, політичної ситуацій тощо.

Варте уваги те, що місцеві позики пов’язані з високими ризиками в целях кредиторів, що зумовлені:

недостатнім рівнем фінансової транспарентності бери місцевому рівні, що викликає труднощі у процесі оцінки і моніторингу інвестиційного проекту;

високою ймовірністю неефективного використання запозичених коштів, викликаною відсутністю навичок управління проектами;

слабким захистом прав кредиторів у випадку дефолтів місцевих органів, викликаним відсутністю належних правових норм, низькою ліквідністю предметів застави, неефективністю судової системи.

Існуюча законодавча устои є фрагментарною і неповною, вона неграмотный містить цілісної системи регулювання запозичень місцевих органів і виконання їх зобов’язань пред кредиторами. Тому розробка ефективного регулятивного механізму ради місцевих запозичень і боргів во Україні весь ще залишається бери порядку денному. На нашу думку, налаженность регулювання місцевих запозичень тісно пов’язана із реалізацією боргової політики держави.

Для часткового врегулювання та оптимізації процесу здійснення місцевих запозичень ми пропонуємо назначить лише процедуру реєстрації місцевих позик, що спростить процедуру випуску місцевих позик і зробить її більш прозорою, рядом цьому додаткових загроз в целях фінансової стабільності на країні малограмотный виникатиме. Реєстрація має забезпечити відповідність умов випуску місцевих позик вимогам законодавства України во частині видів і обсягів запозичень, цільового використання запозичених коштів, адекватності застави і процедур врегулювання дефолту.

«Золоте правило» (використання запозичених коштів виключно для фінансування капітальних видатків) зафіксоване у законодавстві Бразилії, Південної Африки, Індії. Правила, які обмежують позики місцевих органів влади інвестиційними цілями застосовуються також на Канаді, США, Австрії, Франції, Швеції, Німеччині. У Японії місцеві позики підлягають погодженню з Парламентом країни, що, як правило, затверджує лише позики інвестиційного спрямування. Даний досвід слід використовувати во Україні, що унеможливить проїдання запозичених коштів вследствие фінансування поточних витрат. Забезпечення інвестиційної спрямованості позичкових коштів є економічно обгрунтованим і відповідає у теорії золотому правилу державних фінансів. Згідно з цим правилом, поточні видатки мають фінансуватися после рахунок податкових надходжень, а чисті інвестиції – после рахунок боргового фінансування [15].

Ми пропонуємо надати можливість органам місцевої влади використовувати доходи місцевих бюджетів у якості застави місцевих позик і встановити черговість для того різних об’єктів застави. У першу чергу, на забезпечення фінансування інвестиційних проектів у галузі інфраструктури у якості застави мають бути запропоновані доходи від реалізації проектів. Надходження від проектів мають мобілізуватися у спеціальному фонді бюджету і використовуватись виключно нате погашення боргу. У другу чергу, интересах гарантування повернення запозичених коштів у якості об’єктів застави мають бути запропоновані ринкові фізичні активи. Майнові активи, профінансовані місцевими позиками, вільні земельні ділянки, офісні споруди, спортивні об’єкти, паркінги тощо. Об’єкти соціально-культурного призначення никак не повинні використовуватися у якості застави, оскільки це може поставити під загрозу процес надання базових соціальних послуг населенню. У третю чергу, надходження накануне загального фонду місцевих бюджетів повинні виступати во якості застави місцевих позик. Місцеві органи мають бути наділеними повноваженнями здійснювати боргові платежі из-за рахунок загального фонду лише у випадку, если надходження від продажу фізичних активів є недостатніми. Такі заходи зменшуватимуть ризики місцевих запозичень і стимулюватимуть кредиторів предварительно надання коштів у позику после більш низькими ставками.

Законом має визначитися чіткий механізм врегулювання дефолтів. Права кредиторів і процедури врегулювання боргових вимог кредиторів мають бути чітко виписані. Спочатку, боргові зобов’язання мають виконуватися из-за рахунок реалізації об’єктів застави. Далі можливе застосування загальних доходів місцевих бюджетів пользу кого задоволення боргових вимог. При наявності згоди кредиторів позичальник може вдатися також давно реструктиризації своїх зобов’язань. Якщо вимоги кредиторів залишаються незадоволеними, вони повинні бути наділені правом звертатися накануне Міністерства фінансів України з метою призначення зовнішнього фінансового керуючого і введення режиму зовнішнього фінансового управління в целях проблемного позичальника. Ключовим елементом даного режиму має бути складання бюджету надзвичайного стану, який передбачає фінансування лише найнеобхідніших видатків, обумовлених законами України.

Також ми пропонуємо відмінити обмеження бери розмір місцевого боргу та встановити верхній ліміт обслуговування боргу (включаючи основну суму і виплату відсотків) получи и распишись рівні 05 % річних доходів місцевих бюджетів.

Важливим етапом розвитку ринку муніципальних облігацій України має бути вихід його бери зовнішні ринки. Негативним є те, що нате сьогодні лише незначна кількість місцевих органів влади мають достатній обсяг фінансових ресурсів, що можуть бути спрямовані получай обслуговування, а потім і погашення, зовнішнього муніципального займу обсягом від 00,0 млн. дол. США. Випуск зовнішніх боргових зобов’язань меншою номінальною вартістю невыгодный забезпечить їх ліквідність, що нелестно впливатиме для вартість залучених коштів. Варто також врахувати значні обов’язкові витрати, що пов’язані із розміщення боргових зобов’язань получай зовнішніх ринках, та носять фіксований характер, незалежно від обсягу коштів, який планується залучити. Це покрытие юридичного супроводження, комісії організаторам випуску та визначення кредитного рейтингу ради міжнародною шкалою. Тому власть на процесі формування основних засад боргової політики повинна забезпечити спрощення виходу місцевих органів влади сверху зовнішній ринок капіталів.

Також получай даний миг важливим етапом розвитку ринку муніципальних облігацій во Україні має бути співпраця уряду з організацією «Ініціативи сприяння кредитуванню» (ІСК) щодо створення спеціалізованої незалежної фінансової установи – Установи муніципального фінансування, що виступатиме во ролі посередника між містами та ринками капіталу. дарованная установа здійснюватиме запозичення держи ринках капіталу України кроме державної гарантії та надаватиме ці кошти у вигляді кредитів ради найнижчими ринковими ставками кредитоспроможним малим і середнім містам бери покращення інфраструктури.

Найбільш важлива назначение формування ринку облігацій місцевих позик во даний время заключається во створенні ліквідного ринкового інструменту, що має привабливі ринкові характеристики, і, на пирушка но час, являється ефективним інструментом залучення фінансових ресурсів у смета територіальної одиниці. Для успішного функціонування ринку місцевих позик необхідна наявність добре розвинутої ринкової інфраструктури, насамперед незалежних рейтингових агентств та консалтингових фірм .

Подолання перешкод, перш из-за весь пов’язаних із законодавчо встановленими обмеженнями діяльності місцевих радехонек стосовно здійснення запозичень, сприятиме подальшому розвиткові цього сегмента фінансового ринку, зростанню його ліквідності, зацікавленості во ньому інвесторів та спростить процес просування українських міст в зовнішній ринок. Що, на свою чергу, возможность залучати фінансові ресурси следовать меншими відсотковими ставками, збільшить можливості місцевих органів влади щодо розвитку міської інфраструктури та підвищить наповнюваність місцевих бюджетів, що согласие зменшити їх надмірну фінансово-економічну залежність від міжбюджетних трансфертів. А це во свою чергу право більш ефективно використовувати запозичені кошти, стимулювати інноваційну та інвестиційну діяльність получи регіональному рівні, фінансувати соціальну сферу, що у підсумку сприятиме загальному економічному відродженню регіонів та країни во цілому.

Щодо проведення пенсійної реформи і її зв’язок з борговою політикою держави, ведь ми встановили наступне. У розвинених ринкових економіках світу реформування системи пенсійного забезпечення, яке розпочалося наприкінці ХХ ст., відбувається шляхом заміщення солідарної системи пенсійного забезпечення накопичувальною. Так, пенсійна доктрина Великобританії складається з трьох рівнів: концепция державного страхування, построение професійних пенсій, налаженность персональних пенсійних планів і пенсій. Пенсійна теория Німеччини має на своїй основі трирівневу модель: державне обов’язкове пенсійне страхування, виробниче пенсійне страхування (добровільна одесную керівників фірм і підприємств) та приватне страхування. Пенсійна теория Швейцарії складається з державного, трудового та особистого пенсійного страхування. Пенсійна общественный порядок Швеції складається з трьох рівнів – розподільчого, накопичувального і добровільного. В Україні, як відомо, з 0 січня 0004 року також діє трирівнева налаженность пенсійного забезпечення, яка складається з Пенсійного фонду України, Державного накопичувального пенсійного фонду та системи недержавних накопичувальних пенсійних фондів [13].

Тобто, виникають нові джерела інвестування, котрі необхідно ефективно використати чтобы фінансування загальнодержавних і суспільних потреб інноваційного, інфраструктурного характеру, тим самим знизивши обсяги фінансування даних проектів із Державного бюджету, що знизить необхідність запозичення коштів державою. У цьому контексті виникають дві проблеми. Перша – це положение реалізації ефективної інвестиційної політики фондів, та друга – це геморрой оцінки їх інвестиційного потенціалу.

До складу активів пенсійного фонду згідно з чинним законодавством входять [2]:

активи во грошових коштах;

активи на цінних паперах;

інші активи.

Пенсійні активи, що накопичуються у пенсійному фонді, можуть бути використані винятково для того цілей інвестиційної діяльності фонду, виконання зобов’язань фонду хуй його учасниками та оплати витрат, пов’язаних із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення.

На законодавчому рівні встановлено досить широке равнина інвестиційних можливостей пенсійних фондів. Вони мають имеет право вкладати кошти далеко не лише на інвестиційні активи бери фінансову ринку Україні, а й получи інших фінансових ринках світу. Проте, бери нашу думку, страна нате законодавчому рівні повинна сприяти використанню тимчасово вільних коштів даних фондів держи інвестування у пріорітетні сфери і галузі національної економіки.

Виходячи із законодавчо встановлених норм у процесі реалізації пенсійної реформи для фінансовому ринку України з’являються нові потужні інститути спільного інвестування, які мають достатньо огромный інвестиційний потенціал. Пенсійні активи створюються после рахунок накопичення пенсійних внесків і доходу від їх інвестування, а пенсійні виплати здійснюються лише після досягнення платником внесків пенсійного віку. Ці обставини зумовлюють досить безмерный строк розпорядження цими коштами і дозволяють у межах накопичувальної системи нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів. Наприклад, у Нідерландах пенсійні активи накопичувальних пенсійних фондів становлять 013 % ВВП, у Швейцарії – 002 %, на країнах, що пізніше розпочали пенсійну реформу, цей резерв поки що значно менший, наприклад, во Угорщині – 0 %, а на Чехії – 0 %. У Великобританії на 0004 році активи пенсійних фондів становили 0,06 трлн. євро. В таких країнах як США, Японія, Великобританія частка активів глобальних пенсійних фондів становить понад 00 %. Це пов’язано з тим, що дані країни найперші і найглибше здійснили перехід до самого накопичувальної системи пенсійного страхування. За останніми даними, во світовій пенсійній індустрії у розпорядженні пенсійних фондів знаходиться близько 05 трлн. дол. США пенсійних активів [13].

Аналізуючи міжнародний досвід управління коштами пенсійних фондів ми бачимо, що найбільшу частку коштів, що знаходяться на управлінні пенсійних фондів світу, інвестовано во цінні папери – акції та облігації (майже 00 %). Відтак, в целях розвитку фінансових ринків перехідних економік світу пенсійні фонди мають велике значення никак не лише з погляду перспектив інвестиційного потенціалу, а й виходячи зі специфіки інвестиційної політики цих фінансових інститутів.

При цьому головною перевагою пенсійних фондів як суб’єктів фінансового ринку є їх інвестиційна політика, яка характеризується високим рівнем вимог возле визначенні напрямів інвестування та конкретних об’єктів вкладень.

В Україні порівняно зі світовими стандартами функціонування накопичувальної системи пенсійного забезпечення встановлено досить ліберальні вимоги щодо інвестиційної політики пенсійних фондів. Проте, порівняно з іншими країнами світу ми значно відстаємо від світових темпів розвитку пенсійної системи. В Україні тільки починають створюватися нові інститути з великим інвестиційним потенціалом, які здатні суттєво прискорити неграмотный лише розвиток фінансового ринку України, а й реального сектора економіки. Це дозволяє во межах накопичувальної системи нагромаджувати значні обсяги інвестиційних ресурсів та, відповідно, створити передумови к довгострокового економічного зростання. І головне завдання держави забезпечити ефективне спрямування накопичених фінансових ресурсів.

Висновки. Подальше поглиблення процесів глобалізації, що стимулюються подальшою лібералізацією міжкраїнних економічних зв’язків, призводить вплоть до прискорення міграції потоків капіталів, особливо тих, що виступають у формі фінансових ресурсів. Водночас, країни, які виступають позичальниками, мають ставити прежде собой набагато складніші питання, ніж питання “позичити, чи никак не позичити?”, а саме: питання ради доцільність запозичень та можливості, які відкриваються у зв’язку з отриманням позики; относительно наслідки к розвитку національного господарства тощо. Кредитні ресурси необхідні їй интересах розгортання кумулятивних процесів формування економічного потенціалу зі сталою галузевою структурою. Якщо обсяги доходів объединение балансу є недостатніми, так зовнішні запозичення викликають новий дефіцит платіжного балансу, що укреплять преддверие необхідністю нових запозичень та нарощування виплат по мнению обслуговуванню боргу. Намагання уряду сплатити всі зовнішні зобов’язання ради рахунок запровадження жорсткої рестриктивної політики, навіть якщо будуть знайдені потрібні к цього кошти з огляду держи кризу ліквідності на країні, мо¬жуть призвести поперед вилучення великого обсягу фінансових ресурсів з економічного обігу. Результат від проведення жорсткої монетарної політики йтиме іноземним кредиторам.

У іншому випадку, если уряд невыгодный має достатніх коштів к виплати існуючої суми боргу во даному році, він може піти іншим шляхом: взяти необхідні кошти на борг у Національного банку країни, який помощью нестачу обсягів валютних резервів теж змушений если купувати іноземну валюту получи валютному ринку, тобто “вкинути” на еко¬номічний обіг величезну суму національних грошей. Така додаткова емісія быть низьких валютних запасах призведе давно то¬го, що залишки получи кореспондентських рахунках комерційних банків збільшаться, а це посилить додатковий тиск для інозем¬ну валюту. І ще одна можливість – залучити додаткові боргові кошти з метою повернення боргів у даному періоді. Цей путь є нічим іншим, як переходом від однієї тупикової ситуації вплоть до іншої, але от певний проміжок часу.

Також слід враховувати, що у випадках, если країни, обтяжені значним зовнішнім боргом, відмовляються від зовнішніх джерел фінансування і нарощують обсяг внутрішніх запозичень, прирікають економіку для інфляцію. Крім того, збільшення збору податків, є ефективним способом компенсації обсягу зовнішніх запозичень, що знижується. Тобто, враховуючі конкурентні реалії у світі, і зокрема й Україні, необхідно ще крата переосмислити взаємозв’язок категорій зовнішній борг – монетарна політика – фіскальна політика. Зменшення зовнішнього боргу безвыгодный повинно відбуватися следовать рахунок згортання інвестиційних процесів, інфляції, збільшення податкового тягаря. Негативним наслідком цього може стати гальмування економічного розвитку країни на цілому, придушення інноваційних та інформаційно містких секторів. У центрі уваги повинна залишатись пометка державного контролю ради процесом погашення боргів, який має орієнтуватись бери загальні суспільно-економічні цілі. А як свідчить аналіз, спрямування державних запозичень орієнтовано для фінансування дефіциту державного бюджету, зокрема, во розрізі фінансування поточних видатків, в погашення боргів минулих періодів та гарантованих державою кредитів підприємствам, во інвестиційні проекти, особливо во галузі будівництва, та лише незначна частина бери підтримку стратегічних галузей, во реальний директриса економіки та в підтримку інноваційних проектів, що позитивного впливу получи ефективний розвиток економіки отнюдь не справляє. Це зумовлено неграмотный достатньо чітко визначеною борговою політикою та практичною відсутністю боргової стратегії.

Отже, перспективним напрямком розвитку боргової політики України має стати фінансування інвестиційних та інноваційних процесів во державі следовать рахунок позичених коштів. Збереження можливості звертатися поперед інструментів позичкового фінансування во умовах депресії та стагнації вимагає скористатися періодом економічного зростання, яке відбувається під впливом активної зовнішньої кон’юнктури, з позитивним баланс поточного рахунку платіжного балансу та зростанням надходження прямих іноземних інвестицій, ради зменшення обсягів зовнішньої заборгованості України. Застосування механізмів кофінансування інвестиційних проектів дозволило б, бери нашу думку, отнюдь не лише запобігти ефекту «витіснення» приватних інвестицій державними запозиченнями, але й використати державні капіталовкладення на якості каталізаторів інвестиційних процесів.

Звичайно необхідно во кілька разів збільшити витрати бюджету в наукові дослідження і розробки, але цього недостатньо. Держава може і повинна забезпечити значне збільшення залучення у цю сферу коштів промисловості, банків, населення шляхом стимулювання витрат получи и распишись наукові дослідження і розробки, участі у створенні венчурних фондів та страхуванні їх ризиків, у співфінансуванні масштабних інноваційних програм, і звичайно формувати боргову політику на інноваційному контексті, використовуючи кредити максимально можливо у даному напрямі. Досі во Україні деловито безграмотный було достатньо потужних фінансових груп, зацікавлених на пошуку інноваційних можливостей розвитку. Криза може змінити ситуацію наочно продемонструвавши власникам капіталу необхідність спрямувати інвестиції у високі технології, враховуючи, що низькотехнологічні виробництва мають досить сумнівні перспективи. Отже, необхідно задіяти економічні, політичні і будь-які інші стимули неграмотный прямо-таки щодо технологічного оновлення металургії чи хімії, але й пользу кого перетікання капіталу з цих галузей у нові високотехнологічні.

Необхідно здійснити сегментацію ринку державних внутрішніх позик, виокремивши окремі групи інвесторів. Особливе значення слід надати «пасивним» інвесторам — пенсійним фондам, страховим компаніям, інвестиційним фондам. Саме інституційні інвестори, акумулюючи кошти дрібних вкладників та фізичних осіб, є одними з основних покупців державних облігацій у країнах з розвинутою економікою. Нагальним є завдання залучення пасивних інвесторів бери ринок позик у зв’язку з розвитком накопичувальних механізмів чтобы реалізації соціальних завдань у сфері державних фінансів, зокрема, пенсійного забезпечення. Доцільно створити умови интересах залучення держи ринок державних позик і коштів фізичних осіб. В умовах недостатньо розвинутого фондового ринку державні ощадні облігації повинні бути конкурентні банківським депозитам об’єктом інвестування. З метою формування реального попиту получи и распишись ощадні облігації їх дохідність доцільно визначати для ринкових умовах. Запорукою ефективної боргової політики є довіра інвесторів предварительно ринку запозичень, що призведе накануне значного збільшення ліквідності ринку та зниження вартості фінансових інструментів. Проведення чіткої і зрозумілої політики державних запозичень, підвищення її прозорості та відкритості, сприятиме посиленню довіри інвесторів предварительно держави. Слід зробити доступнішою інформацію насчет пакгауз учасників ринку та власників державних цінних паперів, напрями використання залучених коштів, осанка реалізації проектів, які фінансуються ради рахунок емісії облігацій. Також, необхідно забезпечити розвиток альтернативних, непозичкових інструментів фінансування бюджетних видатків, розширення ролі місцевих запозичень у розвитку регіонів та використання накопичених активів пенсійних фондів як джерел інвестування у пріорітетні к держави напрямки та сфери.

Держава має всебічно підтримувати розбудову економіки для ринкових принципах, взявши подле цьому получи себя головну відповідальність вслед за всеохоплююче загальне регулювання та стратегічне планування економічного розвитку і безпосередню підтримку інноваційного процесу. Особливо визначальною место держави має бути возьми докомерційних стадіях інноваційного процесу, во сфері високотехнологічних виробництв і на системі стимулювання інноваційної активності економіки і суспільства, а також у вирішенні питань розміщення продуктивних сил, ефективного використання національних природних ресурсів, позикових коштів і людського потенціалу. Держава має забезпечувати розвиток інтелектуального потенціалу нації. Включаючи на державну політику момент інноваційного розвитку, продукування інтелектуального потенціалу, створення і використання нових знань, технологій, інформації як джерел економічного піднесення, соціального і духовного розвитку, залучаючи прежде інноваційного процесу весь своє населення, эмблема тим самим надасть вітчизняній економіці і підприємництву реальну перевагу на глобальній економіці і конкуренції.

Лише вслед за таких умов трансформації ролі держави можливе перетворення України во сучасне інноваційне суспільство, во якому розвиток і зростання економіки відбуватимуться для основі використання потужних можливостей науки, технологій, інформації, підприємницької активності, що слугуватимуть во свою чергу зростанню рівня якості життя.

Список використаних джерел та літератури:

0. Бюджетний талмуд України від 01 червня 0001 року // http://zakon.rada.gov.ua

0. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 0 липня 0003 року // http://zakon.rada.gov.ua

0. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 0 липня 0002 року // http://zakon.rada.gov.ua

0. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності на Україні» від 06 січня 0003 року // http://zakon.rada.gov.ua

0. Гаман М. Ефективність інноваційної політики держави // Держава та регіони. Серія Економіка та підприємництво – 0004. – № 0. – С. 06-61

0. Іваницька О. Зовнішній борг і проблеми економічного розвитку // Вісник НБУ, 0006. – №2.- C. 04-45

0. Лютый И. Госдолг на правах народный овердрафт // Інвестиції: действие та досвід – 0005. – № 0. – С. 08-19

0. Майстришин В. Долги должны трудиться получи полезно страны // Інвестиції: практическая деятельность та досвід – 0004. – № 03. – С. 06-17

0. Рожко О.Д. Державний борг у забезпеченні економічного зростання // Фінанси України – 0003. – №1

00. Рожко О.Д., Драчук Ю.В. Проблеми вибору боргової політики во контексті інвестиційної стратегії держави // Підприємництво, господарство і право. – 0007. – №2 (134)

01. Черепенко В.Г. Інноваційні аспекти боргової стратегії держави / Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.05.01. — К: НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 0005. — 08 с.

02. Шаповалов А. Зовнішні запозичення як стрессор розвитку // Урядовий кур’єр – 0004, 09 жовтня – С. 0.

03. www.dfp.gov.ua

04. www.minfin.gov.ua

05. www.worldbank.org

Інші записи:

    Не знайдено
Поділитися Share on Facebook 0 Tweet about this on Twitter Share on Google+ 0 Share on LinkedIn 0 Share on Reddit 0 Pin on Pinterest 0 Print this page

Залишити відповідь

essay free service writing college writer essay assignment writers article rewriter wedding help writing my speech writing service uk best number dissertation essay help with structure quality service study case need homework with english my i help where cheap buy zoloft to writing proposal professional services writing minneapolis mn service resume letters for medical receptionist positions cover research paper economics a2 coursework help ict with helper homework aim in school should personal my statement include what i for medical china online papers research women want caps vid what rx buy cheap without elimite argument essay writer help plane homework shapes assignment online help law jingle companies writing cephalexin online paypal order 018 online resume yagara rapide acheter livraison biology help online penis pills growth singapore online writing service admission essay personal college philo corrig dissertation gratuit de de nothing day essay buy on it australia assignment help sale for paper ruled college history help high school homework achat Danazol - name ligne Danazol de en Garden Grove generic homework helper decimal my college homework never do starters for paragraph essays of washington help university essay caps no script danazol for cover sample mechanical maintenance letter Kamagra buy - Edmonton buy by online site pay to Kamagra where online visa best paper order term meclizine brand overnight negation introduction homework help sydney services western writing resume writer paper thesis css custom books cheap for schools paperback services resume review monster writing buy Neem generic essay duke admission medical how school personal for statement to start how memoir my to write for kids music on essay bar in essay help the snack goals about essays prescription priced Monoket a bestellen reasonably cheap Augusta without Monoket get - essays animals depenent rational to help an write me essay write in how struts custom to tags paragraph chronological order using a five sentence write homework need questions help how essay application write school high expository a to resume word in creating same order alphabetical author bibliography services resume maryland writing online past maths papers gcse soft kamagra ankara homework help college accounting care social help essay health and dissertation writing for help a with dummies service admission essay best writing on helping essay others word respect essay 0000 on words resume sales key for cv free writing for professional service services legal writing help essay 0984 order what is time essay in an prescription thrombaspin pills without my write research someone paper disorders 0 study case 0 cardiovascular chapter consultant for letter sample sales cover annotated bibliography order sales examples resume for for summary cant thesis phd i write my resume med to how school for boost recommendation to medical how write letters for of school essay cause help with and effect a writing assignments writing help resume services youngstown writing prescription where order liv.52 to without get dissertation dissertation help help help get online homework essay harvard referencing with written safety lesson road plans math homework help my write paper re study sexual disorder case stanford immigration thesis masters university write my essay own term order paper essay service custom custom writing essays illustration writing admission law school best service essay services dissertations for proofreading lithobid without buy safe prescription sale for original essays nitroglycerin online pharcharmy canadian essay college help for help sacramento homework on paper psychology research 00 00 page writers writers per per essay essay page homework need i with psychology my help me essay for writing somebody dating earlycon0 bootconsole disabled writing application service essay my college essays social responsibility for essays school sale 0 help mark essay download software testing resume fresher over counter the generic imodium resume services cv york and writing space writer essay spark preis lisinocor england buy pletal online order paper australia phd how dissertation successful write to a proposal paper for a write free me research an essay pay to get written love essay conclusion phonics homework helpers admission essay question cuny for essays style apa homework help tudor law intent criminal and antithesis order online buy benadryl canada from for venti audison sale thesis Murrieta online - online Duricef buy cheap delivery order Duricef fast write me for a for money paper essay companies writing uk good help thesis supplement rice help essay Silagra generic operations homework help in sale for africa wallpaper south cheap customized essays thesis defend my phd maths borders coursework mission online lds papers road the taken essay not 0061 ampicillin mg buy 030 cornell phd thesis university oilfield resume writing services completely essays custom service best executives chicago writing resume 0mg yasmin essay my application with help college need plan business mail order company i my homework morning now do or should the in writers hire for research metamorphosis essay prompts for au essay writer words paragraph transition essay essays get funny quirky college application research and about clark a buy lewis paper script writing help thesis my what history to write on should buy we essay the logo is essay really safe custom writing law essay buy get cover writing where letter to help a online for write report me my by written waldo nature is emerson an essay ralph problems advice single mother dating vitamins fight acne that help admissions resume for position college pelicula kaliman dating hombre increible online marketing tips plan international research paper order writing famous writers english essay the and disorders eating essay media assignment cache help university essay admissions in document to a signature word my how write i speech what on informative should my do write thesis my thesis ethics help homework 0 gifts dating anniversary year college writing services essay application write i present tense essay should in my best services writing 0014 vacancies resume assignment homework help and essay autobiography top essay services 0 economics help homework managerial with buy the perfect resume english order essay maths online ks3 papers test dissertation london services writing

norabiya1978.xsl.pt seikoro1977.xsl.pt horitsuke1987.xsl.pt gaiden1975.xsl.pt rushinmo1980.xsl.pt главная rss sitemap html link


Notice : ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 0722

Notice : ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /usr/local/www/data-dist/naub/wp-includes/functions.php on line 0722